Podmínky použití

 

ADOR.com je profesionální online butik s módními oděvy.

V případě, že se rozhodnete platit kreditní kartou a platba bude zpracována prostřednictvím evropského nabyvatele, tak jsou tyto podmínky dohodou mezi vámi a Ador.com. Pro jakýkoli jiný druh nákupů jsou tyto podmínky dohodou mezi vámi a Ador.com a zboží a/nebo služby budou doručeny přímo společností Ador.com.

1. Pravidla a podmínky k určení - tato pravidla a podmínky představují finální a úplnou smlouvu mezi stranami a žádná jiná pravidla nebo podmínky, v žádném případě úpravy nebo změny ustanovení uvedených v tomto dokumentu, nejsou závazná pro naši společnost, pokud nebudou vyhotovená písemně a podepsána a schválena pracovníkem nebo jinou oprávněnou osobou naší společnosti. Žádná změna těchto podmínek nesmí být upravena odesláním zboží naší společností po obdržení objednávky od kupujícího, požadavku na dopravu nebo podobných formulářů obsahujících tištěné obchodní podmínky dodatečné nebo v rozporu s těmito podmínkami. Je-li jakýkoli termín, klauzule nebo ustanovení prohlášeno za neplatné soudem příslušné jurisdikce, takové prohlášení nebo konání neovlivní platnost žádného jiného pravidla, doložky nebo ustanovení, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.

2. Přijetí objednávky - všechny objednávky podléhají písemnému ověření ceny oprávněným personálem naší společnosti, pokud nejsou písemně označeny jako závazné po určitou dobu. Přeprava zboží bez písemného ověření ceny nepředstavuje přijetí ceny uvedené v objednávce.

3. Náhrada- naše společnost si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení nahradit alternativní produkt stejným druhem, kvalitou a funkcí. Pokud kupující nepřijme náhradu, musí kupující výslovně prohlásit, že není povolena žádná náhrada, když kupující žádá o cenovou nabídku, a je-li tato žádost o cenovou nabídku provedena, nebo pokud nebyla provedena žádost o cenovou nabídku při objednávce u naší společnosti.

4. Cena - uvedené ceny včetně dopravy a poplatků jsou platné po dobu 10 dní, pokud nejsou označeny jako pevné pro určité období, a to podle písemné nabídky nebo písemného obchodního přijetí vydaného nebo ověřeného pracovníkem nebo jinými pověřenými osobami naší společnosti. Cenu určenou jako pevnou na určitou dobu může naše společnost zrušit, pokud je zrušení písemné a je zasláno kupujícímu před okamžikem, kdy naše společnost obdrží písemné přijetí ceny. Všechny ceny a dodávky jsou FOB přepravnímu místu. Naše společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávky v případě, že prodejní ceny, které jsou nižší než uvedené ceny, jsou stanoveny vládními předpisy.

5. Doprava - pokud není stanoveno jinak, naše společnost použije svůj úsudek při výběru dopravce a směrování. V obou případech naše společnost nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo dodatečné přepravní poplatky vyplývající z tohoto výběru.

6. Balení - pokud není stanoveno jinak, naše společnost bude splňovat pouze minimální standardy balení pro zvolený způsob přepravy. Náklady na všechna speciální balení, nakládku nebo ztužení požadované kupujícím budou hrazeny kupujícím. Veškeré náklady na balení a přepravu speciálního vybavení kupujícího hradí kupující.

7. Platební podmínky - sleva se vztahuje pouze na fakturovanou hodnotu materiálu (nikoli na daně nebo poplatky za dopravu). Naše společnost si vyhrazuje právo požadovat zálohu nebo uspokojivé zabezpečení u zboží, pokud to finanční situace kupujícího zaručuje, což stanoví naše společnost. Pokud kupující neprovede platbu v souladu s podmínkami této smlouvy nebo jakékoli vedlejší smlouvy, nebo nedodrží jakékoliv ustanovení této smlouvy, naše společnost může, dle svého uvážení (a kromě jiných prostředků), zrušit neodeslanou část této objednávky. Kupující zůstává odpovědný za všechny nezaplacené účty.

8. Daně a dovozní/vývozní licence - ceny nezahrnují daně. Daně platí kupující na základě faktury od naší společnosti, pokud kupující nepředloží platné osvědčení o osvobození přijatelné pro zdaňovací orgán, nebo pokud není naší společnosti výběr daní od kupujícího zakázán zákonem. Dovozní nebo vývozní licence musí být zajištěny kupujícím.

9. Titul a riziko ztráty - dodání dopravci představuje dodání kupujícímu, a poté riziko ztráty nebo poškození přechází na kupujícího. Jakýkoli nárok kupujícího ve vztahu k poškození během přepravy nebo dodání by měl být uplatněn přímo u dopravce. Jakékoliv nároky kupujícího proti naší společnosti u nedostatků nebo poškození vyskytujících se před takovým dodáním dopravci musí být provedeny do pěti (5) dnů po obdržení zboží a za doprovodu původního účtu za dopravu podepsaného dopravcem upozorňujícím, že dopravce obdržel zboží od naší společnosti v takovém stavu. Bez ohledu na přenos rizika ztráty na kupujícího, titul a právo na vlastnictví prodaného zboží podle této smlouvy zůstávají u naší společností, dokud všechny platby podle této smlouvy, včetně neprovedených plateb usvědčených poznámkami nebo jinak, úroků, přepravních poplatků a poplatků za právní zastoupení, nejsou provedeny v hotovosti, a kupující souhlasí s tím, že provede všechny úkony potřebné ke zdokonalení a udržení takového práva a titulu v naší společnosti.

10. Vrácení produktů – podrobné informace týkající se vracení produktů najdete v našem „Reklamačním řádu“.

11. Vyšší moc - naše společnost nenese odpovědnost za neplnění svých povinností, které vyplývají přímo nebo nepřímo nebo k nim přispěly činnosti Boha, činnosti kupujícího, občanských nebo vojenských orgánů, včetně mzdových a cenových kontrol; požáry; válka; vzpoura; zpoždění v dopravě; nedostatek nebo nemožnosti získání surovin (včetně zdrojů energie), komponentů, práce, paliva nebo dodávek; nebo jiných okolností mimo rozumnou kontrolu naší společnosti, ať už jsou podobné nebo odlišné od výše uvedených. Jsou-li některá množství dotčena a jiná množství nejsou, tak dotčená množství se vyloučí bez odpovědnosti, dohoda však zůstává nedotčena. V žádném případě nebude naše společnost odpovědná za zvláštní nebo následné škody za jakékoli zpoždění z jakékoli příčiny.

12. Přiměřené poplatky za právní zastoupení - v případě, že bude zahájeno soudní řízení nebo bude zahájeno jiné řízení za účelem vymáhání kupní ceny nebo jakéhokoliv nevyplaceného zůstatku, nebo v případě, že kupující poruší jakoukoli zde uvedenou podmínku, zaplatí kupující naší společnosti kromě jakékoli škody prokázané zákonem všechny přiměřené poplatky za právní zastoupení a náklady na inkaso.

13. Odpovědnost - naše společnost nebude odpovědná za jakékoli zranění nebo poškození vyplývající z aplikace nebo použití jejích produktů, a to samostatně nebo v kombinaci s jinými produkty, což vyplývá z přijetí této objednávky. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby v doručené hmotnosti nebo množství, pokud kupující nepodá reklamaci do pěti (5) dnů od převzetí zásilky a nebude k ní přiložen originální účet za přepravu podepsaný dopravcem s uvedením, že dopravce obdržel zboží od naší společnosti v uvedeném stavu. Pokud kupující uplatní takovou včasnou reklamaci a je považována naší společností za oprávněnou, může naše společnost splnit svou odpovědnost buď odesláním množství potřebného k odstranění nedostatku, nebo podle volby naší společnosti připsat kupujícímu fakturovanou cenu nedostatku.

14. Záruka - na veškeré zboží prodávané naší společností je poskytována kupujícímu záruka, že neobsahuje vady materiálu a zpracování a je vyrobeno v souladu s průmyslovými normami. Výše uvedená záruka je nepřenosná a nahrazuje a vylučuje všechny ostatní záruky, které zde nejsou výslovně uvedeny, ať už výslovné nebo předpokládané na základě zákona nebo jinak, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti. Žádný zástupce, zaměstnanec nebo representant naší společnosti nemá oprávnění zavázat naši společnost k jakémukoli prohlášení, potvrzení nebo záruce týkající se zboží a jakékoli takové prohlášení, potvrzení nebo záruka se nebudou považovat za součást základu této smlouvy a jsou nevymahatelné. Veškeré reklamované vady materiálu nebo zpracování budou kupujícím považovány za vzdané, pokud nebudou písemně odeslány naší společnosti do pěti (5) dnů ode dne, kdy kupující zboží obdrží. Naše společnost nebude podle výše uvedené záruky odpovědná za případné ztráty nebo poškození způsobené nesprávnou aplikací nebo použitím zboží. Naše společnost se zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti s designem zboží a neposkytuje žádnou záruku v souvislosti s tímto designem. Tato záruka nahrazuje a vylučuje všechny ostatní záruky, ať už výslovné, předpokládané nebo zákonné, včetně předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti.

15. Nápravy a omezení odpovědnosti - naše společnost nenese odpovědnost za náhodné nebo následné ztráty, škody nebo výdaje vzniklé přímo nebo nepřímo z prodeje, manipulace nebo používání zboží nebo z jakýchkoli jiných souvisejících případů. Odpovědnost naší společnosti je v každém případě, a to i za nároky z porušení záruky nebo nedbalosti, omezena výlučně podle volby naší společnosti na výměnu zboží, které není v souladu s touto dohodou, vrácení nebo připsání částky kupujícímu ve výši kupní ceny takového zboží nebo opravy či zajištění opravy zboží. Pokud naše společnost požaduje vrácení zboží, zboží bude doručeno naší společnosti v souladu s pokyny naší společnosti. Opravné prostředky obsažené v tomto odstavci představují výhradní postih kupujícího vůči naší společnosti za porušení jakýchkoli povinností naší společnosti, ať už záručních nebo jiných. Dokud naše společnost v dobré víře usiluje o nápravu jakéhokoli porušení, opravné prostředky stanovené v tomto dokumentu se považují za splněné.

16. Výběr - kupující prohlašuje, že zde prodané zboží odpovídá svému skutečnému nebo zamýšlenému použití a že se kupující nespoléhal na dovednosti nebo úsudek naší společnosti při výběru vhodného zboží nebo materiálů nebo v designu vhodného zboží a materiálů. Kupující prohlašuje, že použití a instalace zboží budou provedeny v souladu se všemi příslušnými vládními požadavky. Kupující bude hájit, odškodňovat a chránit naši společnost, její nástupce, postupníky a dceřiné společnosti od a proti všem nákladům (včetně poplatků za právní zastoupení), škodám a závazkům vyplývajícím ze skutečných nebo domnělých uplatněných nároků nebo jakýchkoli navrhovaných sankcí nebo posouzení naší společnosti za jakékoli údajné porušení jakéhokoli federálního, státního nebo místního zákona, pravidla, nařízení nebo standardu z důvodu nebo v souvislosti s jakýmkoli použitím zboží dodávaného podle této smlouvy.

17. Volba zákona - tato smlouva a záležitosti spojené s jejím plněním budou vykládány v souladu s právem, na kterém se obě strany vzájemně dohodly, a budou se řídit tímto zákonem. Pokud není dosaženo shody, má naše společnost právo na konečné rozhodnutí.

18. Obecné - naše společnost konkrétně prohlašuje, že veškeré zboží, které má být dodáno podle této smlouvy, bude vyrobeno v souladu s požadavky zákona o spravedlivých pracovních normách z roku 1939, ve znění pozdějších předpisů.

19. E-MAILY a SMS - Když se zaregistrujete na našem webu a souhlasíte se zasíláním marketingových informací, můžeme vám zasílat naše aktualizace a propagační e-maily a zprávy. Pokud je již nechcete dostávat, můžete se kdykoli odhlásit z jakéhokoli z našich e-mailů a zpráv. Podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

20. EU platby - Na základě této smlouvy bude zboží a/nebo služby dodávány prostřednictvím LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED nebo LIGHT IN THE BOX LIMITED jako agenta LIGHT IN THE BOX LIMITED nebo poskytovatelů platebních služeb v závislosti na typu platební metody použité k nákupu zboží a/nebo služeb.U plateb v EU prováděných při platbě kartou je platební služba poskytována nabyvatelem EU prostřednictvím LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED, podmínky pro platby v EU prostřednictvím LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED se řídí zákony regionu, kde byla platební služba poskytována.U plateb v EU prováděných prostřednictvím plateb bez karet je platební služba poskytována poskytovatelem platebních služeb prostřednictvím LIGHTINTHEBOX LIMITED, podmínky pro platby v EU prostřednictvím LIGHTINTHEBOX LIMITED se řídí zákony regionu, kde byla platební služba poskytována.

21. Pokud máte bydliště v kterékoli jiné zemi, pak jsou tyto podmínky dohodou mezi vámi a společností LIGHT IN THE BOX LIMITED a zboží a/nebo služby budou dodávány společností LIGHT IN THE BOX LIMITED.Upozornění: naše společnost nepřijímá žádné žádosti o vaše objednávky, které jsou staré 1 rok a více od data nákupu.

Vezměte prosím na vědomí: naše společnost nepřijímá žádné požadavky na vaše objednávky, které jsou staré 1 rok nebo více od data nákupu.

 

Zákaznický servis

 

*Pro otázky týkající se stavu objednávky a další poprodejní podporu se přihlaste do Moje objednávky a odešlete Tiket o objednávce, se kterou potřebujete pomoc.

*Na stránce podrobností objednávky můžete snadno zkontrolovat podrobnosti o objednávce, sledovat průběh objednávky a požádat o pomoc odesláním tiketu Zákaznickému servisu. 

Věříme v rychlost Zákaznického servisu a děláme vše pro to, abychom uspokojili naše zákazníky.

  

Address (not for return): Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central,Hong Kong

am@ador.com

ATest