Käyttöehdot

 

ADOR.com on ammattilaistasoinen muotivaateverkkokauppa.

Jos haluat maksaa luottokortilla, ja maksu käsitellään eurooppalaisen pankin kautta, nämä ehdot muodostavat sopimuksen sinun ja Ador.comin välillä. Kaikkien muiden ostosten osalta nämä ehdot ovat sopimus sinun ja Ador.comin välillä, ja tuotteet ja/tai palvelut toimitetaan suoraan Ador.comin kautta.

1. Vallitsevat käyttöehdot: Nämä käyttöehdot edustavat lopullista ja täydellistä sopimusta osapuolten välillä, ja mitkään tässä mainittuja ehtoja jollain tapaa muokkaavat tai muuttavat käyttöehdot eivät ole sitovia yrityksessämme, paitsi jos ne on tehty kirjallisena ja jos yrityksemme virkailija tai muu valtuutettu henkilö hyväksyy ja allekirjoittaa ne. Yrityksemme tavaran toimituksesta ei seuraa muutoksia näihin käyttöehtoihin sen jälkeen, kun ostajan ostotilaus, toimituspyyntö tai vastaavanlainen lomake, jossa on kirjalliset käyttöehdot näiden käyttöehtojen lisäksi tai niiden kanssa ristiriidassa, on vastaanotettu. Jos mikä tahansa ehto tai lauseke todetaan mitättömäksi oikeudessa tai lainvoimaisessa tuomiovallassa, kyseisellä ehdolla ei ole vaikutusta minkään muun tässä mainitun ehdon tai lausekkeen voimassaoloon.

2. Tilausten hyväksyminen: Yrityksemme valtuutettu työntekijä tekee kaikille tilauksille kirjallisen hinnantarkastuksen, paitsi jos hinta on vahvistettu kirjallisesti kiinteäksi tietylle ajanjaksolle. Jos tuotteet toimitetaan ilman hinnantarkastusta, se ei tarkoita, että tilauksessa ilmoitettu hinta olisi hyväksytty.

3. Korvaamiset: Yrityksemme pidättää oikeuden korvata tuotteen ilman erillistä ilmoitusta vaihtoehtoisella, vastaavanlaatuisella ja -tyylisellä ja toiminnaltaan samanlaisella tuotteella. Jos ostaja ei hyväksy korvaavaa tuotetta, hänen on ilmoitettava erikseen, että korvauksia ei hyväksytä tarjousta pyytäessään, jos kyseinen tarjouspyyntö tehdään, tai jos tarjouspyyntöä ei tehdä, tilausta tehdessään yrityksessämme.  

4. Hinta: Ilmoitetut hinnat, mukaan lukien kaikki toimituskulut, ovat voimassa 10 päivää, paitsi jos ne on ilmoitettu kiinteiksi tietylle ajanjaksolle kirjallisen tarjouksen tai kirjallisen, yrityksemme virkailijan tai muun valtuutetun työntekijän antaman tai vahvistaman kaupan hyväksymisen mukaan. Yrityksemme saattaa kumota tietylle ajanjaksolle kiinteäksi ilmoitetun hinnan, jos hinnan kumoaminen tehdään kirjallisena ja se lähetetään ostajalle ennen, kuin yrityksemme on vastaanottanut hinnan kirjallisen hyväksynnän. Kaikki hinnat ja toimitukset ovat FOB eli vapaasti aluksessa lastaussatamassa. Yrityksemme pidättää oikeuden peruuttaa tilaukset, jos hallituksen säännöksistä johtuen myyntihinnat ovat alhaisemmat kuin ilmoitetut hinnat.  

5. Kuljetus: Ellei toisin ilmoitettu, yrityksemme käyttää omaa harkintaansa kuljetuksen ja reitin valinnan määrittelemiseen. Joka tapauksessa yrityksemme ei ole vastuuvelvollinen minkäänlaisista viiveistä tai kuljetusvalinnasta johtuvista ylimääräisistä kuljetukseen liittyvistä kustannuksista.  

6. Pakkaus: Ellei toisin ilmoitettu, yrityksemme noudattaa vain omia vähimmäispakkausstandardejaan valitsemansa kuljetustavan osalta. Ostaja maksaa kaikki pyytämiensä erikoispakkausten, -lastaamisten tai -tukien kulut. Ostaja maksaa kaikki erikoisvarusteidensa pakkaus- ja toimituskulut.  

7. Maksuehdot: Alennusta sovelletaan vain materiaalin laskutettavaan arvoon (ei veroihin tai rahtikuluihin). Yrityksemme pidättää oikeuden vaatia ennakkomaksua tai riittävää turvaa tavaralle, jos ostajan taloudellinen tilanne niin edellyttää yrityksemme päätöksen mukaisesti. Jos ostaja ei tee maksua tämän tai minkä tahansa yhteisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, tai jos myyjä ei noudata tässä mainittuja ehtoja, yrityksemme saattaa oman harkintansa mukaisesti (ja muiden korvausten lisäksi) peruuttaa kaikki tilauksen toimittamattomat osat. Ostaja on yhä vastuuvelvollinen kaikista maksamattomista tilauksista.  

8. Verot ja tuonti-/vientiluvat: Hintoihin ei sisälly veroja. Ostaja maksaa verot yritykseltämme saamansa laskun yhteydessä, paitsi jos ostaja toimittaa käyvän, veroviranomaisen hyväksymän verovapautustodistuksen, tai jos laki kieltää yritystämme keräämästä kyseisiä veroja ostajalta. Ostajan on varmistettava itse tuonti- tai vientilupansa.  

9. Omistaminen ja menetyksen riski: Toimitus kuljetusyritykselle tarkoittaa toimitusta ostajalle, ja siten menetyksen tai vahingon riski siirtyy ostajalle. Ostajan on tehtävä kaikki kuljetuksen tai toimittamisen aikana tapahtuneeseen vahinkoon liittyvät vaatimukset suoraan kuljetusyritykselle. Ostajan on tehtävä vaatimuksensa yrityksellemme koskien ennen kuljetusyritykselle toimitusta tapahtunutta vahinkoa tai puuttumista viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun tavara on vastaanotettu, ja mukaan täytyy liittää kuljettajan allekirjoittama alkuperäinen kuljetusilmoitus, jossa ilmoitetaan, että kuljettajayritys on vastaanottanut tuotteet yritykseltämme ilmoitetussa kunnossa. Huolimatta menetyksen siirtymisestä ostajalle, tavaran omistaminen ja omistusoikeus säilyvät yrityksessämme, kunnes kaikki myöhemmät maksut, kuten huomautuksista tai muuten ilmenevät pidätetyt maksut, korko, kuljetusmaksut ja asianajajan maksut on maksettu käteisellä ja kun ostaja suostuu tekemään kaikki tarvittavat toimet pitääkseen yllä kyseistä omistusoikeutta ja omistamista yrityksessämme.  

10. Tuotteiden palautus – Katso lisätietoja tuotteiden palauttamisesta palautuskäytännöstämme.

11. Force majeure: Yrityksemme ei ole vastuuvelvollinen, jos emme pysty täyttämään velvollisuuksiamme suoraan tai epäsuoraan, kokonaan tai osittain seuraavista syistä johtuen: luonnonilmiöt, ostajan, siviili- tai sotilasviranomaisen toimet, kuten palkan tai hinnan tarkistukset, tulipalot, sota, mellakka, kuljetusviiveet, raaka-aineiden (mukaan lukien energianlähteet), osien, työvoiman, polttoaineen tai tarvikkeiden puute tai ongelmat niiden hankkimisessa, tai muut yrityksemme hallitsemattomissa olevat olosuhteet, olivat ne sitten samanlaisia tai erilaisia, kuin edellä mainitut. Jos kyseiset olosuhteet vaikuttavat osaan tuotteista mutta osaan eivät, ne tuotteet, joihin olosuhteilla on vaikutusta, poistetaan ilman velvoitteita, mutta sillä ei ole vaikutusta sopimukseen. Yrityksemme ei missään olosuhteessa ole vastuuvelvollinen erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat mistä tahansa viiveestä.  

12. Kohtuulliset asianajokustannukset: Oikeudenkäynnin tai muiden kanteiden tapauksessa ostaja maksaa yrityksellemme ostohinnan tai minkä tahansa maksamattoman summan, jos ostaja on rikkonut mitä tahansa tässä mainittua ehtoa, sekä kaikki oikeudenkäynnissä todistetut vahingot, kohtuulliset asianajokustannukset ja varojen keräämisestä aiheutuneet kustannukset.  

13. Vastuu: Yrityksemme ei ole vastuussa tai vastuuvelvollinen mistään tuotteidemme käyttämisestä, joko tuotteen käytöstä yksinään tai yhdessä muiden tuotteiden kanssa johtuvasta vahingosta tai vammasta tämän tilauksen hyväksymisen jälkeen. Yrityksemme ei ole vastuuvelvollinen toimitettuun painoon tai määrään liittyvistä virheistä, paitsi jos ostaja tekee vaatimuksen viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun tavara on vastaanotettu, ja mukaan täytyy liittää kuljettajan allekirjoittama alkuperäinen kuljetusilmoitus, jossa ilmoitetaan, että kuljettajayritys on vastaanottanut tuotteet yritykseltämme ilmoitetussa kunnossa. Jos ostaja tekee kyseisen vaatimuksen ajoissa, ja yritys toteaa kyseisen vaatimuksen käyväksi, yritys täyttää vastuunsa joko toimittamalla tarpeellisen määrän vajetta korvaamaan tai valintansa mukaan hyvittää ostajalle vajetta vastaavan laskutetun hinnan.  

14. Takuu: Takaamme, että kaikki yrityksemme myymät tuotteet ovat virheettömiä materiaalin ja laadun suhteen ja että ne on valmistettu alan standardien mukaisesti. Edellä mainittua takuuta ei voida siirtää tai käyttää jonkin sijasta, ja se pois lukee kaikki muut takuut, joista ei ole nimenomaisesti ilmoitettu tässä, oli sitten kyseessä nimenomainen tai oikeudellisesta toimesta tai muutoin viitattu takuu, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kaikki hiljaiset takuut myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta johonkin käyttötarkoitukseen. Kellään yrityksemme edustajalla tai työntekijällä ei ole valtuuksia sitoa yritystämme mihinkään edustukseen, vakuutukseen tai takuuseen, joka liittyy tuotteisiin, ja mikään kyseinen edustus, vakuutus tai takuu ei tule tämän sopimuksen perustaksi ja on siten täytäntöönpanokelvoton. Ostajan on luovuttava kaikista materiaali- tai laatuvirheitä koskevista vaatimuksistaan, paitsi jos ostaja on tehnyt niistä kirjallisen ilmoituksen yrityksellemme viiden (5) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Yrityksemme ei ole vastuuvelvollinen edellä mainitun takuun nojalla, jos menetys tai vahinko aiheutuu tuotteen sopimattomasta käytöstä. Yrityksemme luopuu kaikista vastuista tuotteen suunnitteluun liittyen eikä tarjoa takuuta kyseiseen suunnitteluun liittyen. Tämä takuu on voimassa kaikkien muiden takuiden sijaan ja sulkee pois kaikki muut takuut, olivat sitten kyseessä nimenomaiset, hiljaiset tai lakisääteiset takuut, kuten hiljaiset takuut myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta johonkin käyttötarkoitukseen.  

15. Korvaukset ja vastuun rajoittaminen: Yrityksemme ei ole vastuuvelvollinen liitännäisistä tai välillisistä menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan tuotteen myynnistä, käsittelystä tai käytöstä, tai mistä tahansa muusta siihen liittyvästä syystä. Yrityksemme vastuuvelvollisuus, mukaan lukien koskien vaatimuksia takuurikkomuksesta tai välinpitämättömyydestä liittyy, yrityksemme harkinnassa, ainoastaan tavaroiden, jotka eivät ole tämän sopimuksen mukaisia, korvaamiseen, kyseisten tuotteiden ostohintaa vastaavan summan maksamiseen ostajalle tai tuotteiden korjaamiseen tai korjaamisen järjestämiseen. Jos yrityksemme pyytää tuotteiden palautusta, tuotteet palautetaan yrityksellemme yrityksemme ohjeiden mukaisesti. Tässä kappaleessa esitetyt korvaukset ovat ostajan ainoa keino esittää vaatimuksia yritystämme vastaan yrityksen velvollisuuksien rikkomisen suhteen, oli sitten kyseessä takuu tai muu asia. Jos yrityksemme yrittää vilpittömästi korjata mahdolliset rikkeet, tässä ilmoitetut korvaukset tulkitaan täytetyiksi.  

16. Valinta: Ostaja vahvistaa, että tässä myydyt tuotteet ovat sopivia varsinaiseen tai tarkoitettuun käyttöönsä, ja ostaja ei ole riippuvainen yrityksemme taidoista tai arvostelukyvystä koskien sopivien tuotteiden tai materiaalien valintaa tai sopivien tuotteiden ja materiaalien suunnittelua. Ostaja vahvistaa, että tuotteiden käyttö ja asentaminen tehdään kaikkien hallitusten vaatimusten mukaisesti, ja ostaja puolustaa ja sitoutuu vapauttamaan yrityksemme, sen seuraajat, siirronsaajat ja tytäryhtiöt kaikista kustannuksista (mukaan lukien asianajokustannukset), vahingoista ja velvollisuuksista, jotka johtuvat varsinaisista tai väitetyistä osavaltion, valtion tai paikallisen lain, säännön, säädöksen tai standardin rikkomisesta johtuen tai liittyen tässä toimitettujen tuotteiden kaikenlaiseen käyttöön.  

17. Lain valinta: Tämä sopimus ja sen toteuttamiseen liittyvät asiat tulkitaan molempien osapuolien yhteisesti hyväksymän lain mukaisesti ja määrittelemänä. Jos yhteisymmärrystä ei synny, yrityksellämme on oikeus tehdä lopullinen päätös.  

18. Yleistä: Yrityksemme vahvistaa, että mitkä tahansa tässä toimitetut tuotteet tuotetaan vuoden 1939 reilujen työolosuhteiden lain vaatimusten ja siihen liittyvien lisäysten mukaisesti.  

19. SÄHKÖPOSTIT JA TEKSTIVIESTIT: Kun rekisteröidyt sivustollemme ja suostut vastaanottamaan markkinointiviestintää, voimme lähettää sinulle päivityksiä ja markkinointisähköposteja ja -viestejä. Jos et halua vastaanottaa niitä enää, voit lopettaa sähköpostiemme ja viestiemme tilauksen milloin tahansa. Tutustu tietosuojalausekkeemme saadaksesi lisätietoja.  

20. EU-maksut: Tämän sopimuksen nojalla tuotteet ja/tai palvelut toimitetaan LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED:in tai LIGHT IN THE BOX LIMITED:in edustajana toimivan LIGHT IN THE BOX LIMITED:in kautta tai maksupalvelun toimittajien kautta, riippuen tuotteiden ja/tai palvelun ostamiseen käytetyn maksutavan tyypistä. EU-maksuissa, jotka maksetaan korttimaksuna, maksupalvelun toimittaa EU-hankkija LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED:in kautta, ja LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED:in kautta tehtyjen maksujen ehtoja säätelevät sen alueen lait, jossa maksupalvelu tarjottiin. EU-maksuissa, jotka maksetaan muuten kuin korttimaksuna, maksupalvelun tarjoaa maksupalveluntarjoaja LIGHTINTHEBOX LIMITED:in kautta, ja LIGHTINTHEBOX LIMITED:in kautta tehtyjen EU-maksujen ehtoja säätelevät sen alueen lait, jossa maksupalvelu tarjottiin.

21. Jos asut missä tahansa muussa maassa, nämä ehdot ovat sinun ja LIGHT IN THE BOX LIMITED:in välinen sopimus, ja tuotteet ja/tai palvelut toimittaa LIGHT IN THE BOX LIMITED. Huomioi, että yrityksemme ei hyväksy pyyntöjä tilauksiasi koskien, joiden ostopäivästä on kulunut vuosi tai sitä enemmän. 

Huom.: yrityksemme ei hyväksy pyyntöjä tai vaatimuksia koskien tilauksia, joiden ostopäivästä on kulunut vuosi tai sitä pidempi aika. 

 

Asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttävää koskien tilauksesi tilaa ja saadaksesi apua tilauksen tekemisen jälkeen, kirjaudu Omiin tilauksiin ja lähetä viesti koskien tilaustasi, jonka kanssa tarvitset apua. 

Tilauksen sivulta voit tarkistaa tilauksen tiedot, seurata tilauksen edistymistä ja pyytää apua lähettämällä viestin asiakaspalveluun. 

Teemme parhaamme tarjotaksemme sinulle nopeaa asiakaspalvelua ja pitääksemme asiakkaamme tyytyväisinä.

  

Address (not for return): Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central,Hong Kong

am@ador.com

ATest