Όροι Χρήσης

 

ADOR.com είναι μια επαγγελματική ηλεκτρονική μπουτίκ ενδυμάτων μόδας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα και η πληρωμή θα υποβληθεί σε επεξεργασία μέσω Ευρωπαίου αγοραστή, αυτοί οι όροι αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ εσάς και της Ador.com. για οποιοδήποτε άλλο είδος αγορών, αυτοί οι όροι αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ εσάς και της Ador.com και τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες θα παραδοθούν άμεσα από την Ador.com.

1. Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν - αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αντιπροσωπεύουν την τελική και πλήρη συμφωνία των μερών και οποιοιδήποτε όροι ή προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο τροποποιούν ή αλλάζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν θα είναι δεσμευτικοί για την εταιρεία μας, εκτός και αν γίνει εγγράφως και υπογραφεί και εγκριθεί από κάποιον υπάλληλο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρείας μας. Καμία τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους δεν πρέπει να τροποποιηθεί από την αποστολή εμπορευμάτων της εταιρείας μετά την παραλαβή παραγγελίας αγοράς των αγοραστών, ατιήματος αποστολής ή παρόμοιων εντύπων που περιέχουν έντυπους όρους και προϋποθέσεις επιπλέον ή σε σύγκρουση με τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος όρος, καποια ρήτρα ή διάταξη κηρυχθεί άκυρος(η) από αρμόδιο δικαστήριο, η δήλωση ή η κατοχή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιουδήποτε άλλου όρου, κάποιας ρήτρας ή διάταξης που περιέχεται στο παρόν.

2.Αποδοχή παραγγελιών - όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε γραπτή επαλήθευση των τιμών από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας, εκτός κι αν ορίζεται εγγράφως να είναι σταθερή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αποστολή των εμπορευμάτων χωρίς γραπτή επαλήθευση των τιμών δεν συνιστά αποδοχή της τιμής που περιέχεται στην παραγγελία.

3.Υποκατάσταση-η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αντικαταστήσει ένα εναλλακτικό προϊόν παρόμοιου είδους, ποιότητας και λειτουργίας. Εάν ο αγοραστής δεν δεχτεί κάποιο υποκατάστατο, τότε ο αγοραστής πρέπει συγκεκριμένα να δηλώσει ότι καμία αντικατάσταση δεν επιτρέπεται όταν ο αγοραστής ζητά μια προσφορά, εάν γίνει τέτοιο αίτημα προσφοράς ή εάν δεν γίνει κανένα αίτημα προσφοράς κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας με την επιχείρησή μας.

4.Τιμή - οι τιμές που αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων μεταφοράς, ισχύουν για 10 ημέρες, εκτός εάν οριστεί ως σταθερή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με γραπτή προσφορά ή γραπτή αποδοχή πωλήσεων που έχει εκδοθεί ή επαληθευτεί από κάποιον υπάλληλο ή άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας. Μια τιμή που ορίζεται ως σταθερή για μια συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να ανακληθεί από την εταιρεία μας, εάν η ανάκληση γίνει εγγράφως και ταχυδρομηθεί στον αγοραστή πριν ληφθεί από την εταιρεία μας γραπτή αποδοχή της τιμής. Όλες οι τιμές και οι παραδόσεις είναι "ελεύθερο επί του πλοίου" σημείο αποστολής. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες σε περίπτωση που οι τιμές πώλησης είναι χαμηλότερες από τις προσφερόμενες τιμές που καθορίζονται από κυβερνητικούς κανονισμούς.

5.Μεταφορά - εκτός κι εάν προβλέπεται διαφορετικά, η εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει την κρίση της για τον προσδιορισμό του μεταφορέα και της δρομολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή υπερβολικές χρεώσεις μεταφοράς που προκύπτουν από την επιλογή της.

6.Συσκευασία - εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά, η εταιρεία μας θα συμμορφώνεται μόνο με τα ελάχιστα πρότυπα συσκευασίας της για τη μέθοδο μεταφοράς που επιλέξατε. Το κόστος όλης της ειδικής συσκευασίας, της φόρτωσης ή της ενίσχυσης που ζητείται από τον αγοραστή θα πληρώνεται από τον αγοραστή. Όλο το κόστος της συσκευασίας και της αποστολής για τον ειδικό εξοπλισμό του αγοραστή θα πληρώνεται από τον αγοραστή.

7.Όροι πληρωμής - η έκπτωση ισχύει μόνο για την τιμολογημένη αξία του υλικού (όχι για φόρους ή έξοδα μεταφοράς). Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει προκαταβολή ή ικανοποιητική ασφάλεια για τα εμπορεύματα εάν η οικονομική κατάσταση του αγοραστή το δικαιολογεί, όπως καθορίζεται από την επιχείρησή μας. Εάν ο αγοραστής δεν προβεί σε πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε συμφωνίας εξασφάλισης ή δεν συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας, τότε η εταιρεία μας μπορεί κατά την επιλογή της (και εκτός από άλλα ένδικα μέσα) να ακυρώσει οποιοδήποτε μη απεσταλμένο τμήμα της παρούσας παραγγελίας. Ο αγοραστής θα παραμένει υπεύθυνος για όλους τους απλήρωτους λογαριασμούς.

8.Φόροι και άδειες εισαγωγής/εξαγωγής - οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους. Οι φόροι πληρώνονται από τον αγοραστή μετά την έκδοση τιμολογίου από την εταιρεία μας εκτός κι αν ο αγοραστής παρέχει κάποιο έγκυρο πιστοποιητικό απαλλαγής αποδεκτό από τη φορολογική αρχή ή εκτός κι αν η εταιρεία μας απαγορεύεται από το νόμο να εισπράξει τους εν λόγω φόρους από τον αγοραστή. Οι άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής πρέπει να εξασφαλίζονται από τον αγοραστή.

9.Τίτλος και κίνδυνος απώλειας - η παράδοση στον μεταφορέα συνιστά παράδοση στον αγοραστή και στη συνέχεια ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας μεταβιβάζεται στον αγοραστή. Οποιαδήποτε αξίωση του αγοραστή σχετικά με τη ζημία κατά τη διάρκεια της αποστολής ή της παράδοσης πρέπει να γίνει άμεσα στον μεταφορέα. Οποιεσδήποτε αξιώσεις από τον αγοραστή κατά της εταιρείας μας για έλλειψη ή ζημία που συνέβη πριν από την παράδοση στον μεταφορέα πρέπει να γίνονται εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή των αγαθών και να συνοδεύονται από τον αρχικό λογαριασμό μεταφοράς που υπογράφεται από τον μεταφορέα σημειώνοντας ότι ο μεταφορέας έλαβε τα αγαθά από την εταιρεία μας στην κατάσταση που αξιώνεται. Παρά το μεταβίβαση του κινδύνου απώλειας στον αγοραστή, ο τίτλος και το δικαίωμα κατοχής των αγαθών που πωλούνται παρακάτω θα παραμένουν στην εταιρεία μας έως ότου όλες οι πληρωμές που αναφέρονται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων των αποθαρρυμένων πληρωμών που αποδεικνύονται από σημειώσεις ή με άλλο τρόπο, οι τόκοι, τα έξοδα μεταφοράς και οι αμοιβές δικηγόρων, έχουν γίνει τοις μετρητοίς και ο αγοραστής συμφωνεί να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τελειοποιήσει και να διατηρήσει τέτοιο δικαίωμα και τίτλο στην εταιρεία μας.

10.Επιστροφή προϊόντων - Ανατρέξτε στην "Πολιτική Επιστροφών" μας για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων.

11.Ανωτέρα βία - η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της άμεσα ή έμμεσα που προκύπτουν ή συμβάλλουν σε πράξεις του Θεού· πράξεις αγοραστή, πολιτικής ή στρατιωτικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων μισθών και τιμών· πυρκαγιές· πόλεμος· εξεγέρσεις· καθυστερήσεις στη μεταφορά· έλλειψη ή αδυναμία να αποκτήσουν πρώτες ύλες (συμπεριλαμβανομένων των πηγών ενέργειας), εξαρτήματα, εργασία, καύσιμα ή προμήθειες· ή άλλες περιστάσεις πέρα από τον εύλογο έλεγχο της εταιρείας μας, είτε είναι παρόμοια ή ανόμοια με τα ανωτέρω. Εάν θίγονται ορισμένες ποσότητες και δεν θίγονται άλλες ποσότητες, οι θιγόμενες ποσότητες εξαλείφονται χωρίς ευθύνη, αλλά η συμφωνία παραμένει ανεπηρέαστη. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ειδικές ή αποθετικές ζημίες για οποιαδήποτε καθυστέρηση για οποιαδήποτε αιτία.

12.Εύλογες αμοιβές δικηγόρου - σε περίπτωση που ασκηθεί κάποια μήνυση ή άλλη αγωγή για την ανάκτηση της τιμής αγοράς ή για οποιοδήποτε απλήρωτο υπόλοιπο ή την παραβίαση από τον αγοραστή οποιουδήποτε όρου που περιέχεται στο παρόν, ο αγοραστής θα πληρώσει στην εταιρεία μας εκτός από τυχόν ζημιές που αποδεικνύονται από το νόμο, εύλογες αμοιβές δικηγόρου και τα έξοδα είσπραξης.

13.Ευθύνη - η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ζημία που προκύπτει από την εφαρμογή ή τη χρήση των προϊόντων της, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, που προκύπτουν από την αποδοχή της παρούσας παραγγελίας. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για σφάλματα στο βάρος ή στην ποσότητα που παραδίδεται εκτός κι εάν η αξίωση γίνει από τον αγοραστή εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της αποστολής και συνοδεύεται από τον αρχικό λογαριασμό μεταφοράς που έχει υπογραφεί από τον μεταφορέα σημειώνοντας ότι ο μεταφορέας έλαβε τα αγαθά από την εταιρεία μας στην κατάσταση που αξιώνεται. Εάν γίνει τέτοια έγκαιρη αξίωση από τον αγοραστή και η αξίωση θεωρηθεί έγκυρη από την εταιρεία μας, τότε η εταιρεία μας μπορεί να εκπληρώσει την ευθύνη της είτε στέλνοντας την απαραίτητη ποσότητα για να αποκαταστήσει την ανεπάρκεια, είτε η εταιρεία μας να επιλέξει πίστωση του αγοραστή με την τιμή τιμολογίου της ανεπάρκειας.

14.Εξουσιοδότηση - όλα τα αγαθά που πωλούνται από την επιχείρησή μας εγγυώνται στον αγοραστή ότι είναι απαλλαγμένα από τις ατέλειες στο υλικό και την εργασία και ότι είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα. Η ανωτέρω εγγύηση είναι μη εκχωρήσιμη και αντί αυτού και αποκλείει όλες τις άλλες εγγυήσεις που δεν ορίζονται ρητά στο παρόν, είτε ρητά ή σιωπηρά βάσει του νόμου ή με άλλον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Κανένας πράκτορας, υπάλληλος ή εκπρόσωπος της εταιρείας μας δεν έχει καμία εξουσία να δεσμεύει την εταιρεία μας σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση, επιβεβαίωση ή εγγύηση σχετικά με τα εμπορεύματα και οποιαδήποτε τέτοια εκπροσώπηση, επιβεβαίωση ή εγγύηση δεν θα θεωρείται ως μέρος της βάσης αυτής της συμφωνίας και δεν θα είναι εφαρμόσιμη. Οποιαδήποτε αξιωμένη ατέλεια στο υλικό ή εργασία θα θεωρηθεί ως παραίτηση από τον αγοραστή εκτός κι αν υποβληθεί στην επιχείρησή μας γραπτώς μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών από τον αγοραστή. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται σύμφωνα με την ανωτέρω εγγύηση εάν οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από ακατάλληλη εφαρμογή ή χρήση των εμπορευμάτων. Η εταιρεία μας αποποιείται κάθε ευθύνη σε σχέση με τον σχεδιασμό των προϊόντων και δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με τον σχεδιασμό αυτό. Αυτή η εγγύηση είναι αντί αυτού και αποκλείει όλες τις άλλες εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές ή εκ του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

15.Ένδικα μέσα και περιορισμός ευθύνης - η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχαίες ή επακόλουθες απώλειες, ζημίες ή έξοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την πώληση, τον χειρισμό ή τη χρήση των αγαθών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται με αυτά. Η ευθύνη της εταιρείας μας, σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων παραβίασης εγγύησης ή αμέλειας, περιορίζεται αποκλειστικά, κατ' επιλογή της εταιρείας μας, στην αντικατάσταση αγαθών που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα σύμβαση, στην εξόφληση ή πίστωση αγοραστή με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς των εν λόγω αγαθών ή στην επισκευή ή τακτοποίηση για την επισκευή των αγαθών. Εάν η επιχείρησή μας ζητά την επιστροφή αγαθών, τα αγαθά θα παραδοθούν στην επιχείρησή μας σύμφωνα με τις οδηγίες της επιχείρησής μας. Τα ένδικα μέσα που περιέχονται στην παρούσα παράγραφο αποτελούν τη μοναδική προσφυγή του αγοραστή κατά της εταιρείας μας για παραβίαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της εταιρείας μας, είτε από εγγύηση είτε με άλλο τρόπο. Όσο η εταιρεία μας καταβάλλει προσπάθεια καλής πίστης για να διορθώσει οποιαδήποτε παραβίαση, τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται στο παρόν θεωρούνται ικανοποιημένα.

16.Επιλογή - Ο αγοραστής αντιπροσωπεύει ότι τα αγαθά που πωλούνται παρακάτω είναι κατάλληλα για την πραγματική ή την προβλεπόμενη χρήση τους και ότι ο αγοραστής δεν βασίζεται στην ικανότητα ή την κρίση της εταιρείας μας για την επιλογή κατάλληλων αγαθών ή υλικών ή στον σχεδιασμό κατάλληλων αγαθών και υλικών. Ο αγοραστής αντιπροσωπεύει ότι η χρήση και η εγκατάσταση των αγαθών θα γίνεται σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες κυβερνητικές απαιτήσεις. Ο αγοραστής θα υπερασπιστεί, θα αποζημιώσει και θα κρατήσει αβλαβή την εταιρεία μας, τους διαδόχους της, τους εκδοχείς και τις θυγατρικές της από και έναντι όλων των εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων), ζημιών και υποχρεώσεων που προκύπτουν από πραγματικές ή εικαζόμενες αξιώσεις ή τυχόν κυρώσεις που προτείνονται ή αξιολογούνται από την εταιρεία μας για οποιαδήποτε εικαζόμενη παραβίαση οποιουδήποτε ομοσπονδιακού, σχιστόλιθου ή τοπικού νόμου, κανόνα, κανονισμού ή προτύπου, λόγω ή σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση των αγαθών που παραδίδονται παρακάτω.

17.Επιλογή δικαίου - η παρούσα συμφωνία και τα θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση αυτής θα ερμηνεύονται σύμφωνα και θα διέπονται από το δίκαιο που και τα δύο μέρη συμφώνησαν αμοιβαία. Εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, τότε η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα της τελικής απόφασης.

18.Γενικά - η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει συγκεκριμένα ότι οποιαδήποτε αγαθά που θα παραδίδονται παρακάτω θα παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου περί δίκαιης εργασίας του 1939, όπως τροποποιήθηκε.

19.ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ SMS - Εφόσον εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας και συναινέσετε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ, μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις μας και διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα και μηνύματα. Αν δεν θέλετε να τα λαμβάνετε πλέον, μπορείτε να διαγραφείτε από οποιοδήποτε από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα μηνύματά μας ανά πάσα στιγμή. Για οποιαδήποτε λεπτομέρεια ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας.

20.Πληρωμές ΕΕ- σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες θα παραδίδονται μέσω της LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED ή της LIGHT IN the BOX LIMITED ως πράκτορας του LIGHT IN the BOX LIMITED ή των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ανάλογα με τον τύπο της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται για την αγορά των αγαθών ή/και των υπηρεσιών.Για τις πληρωμές της ΕΕ μέσω πληρωμής με κάρτα, η υπηρεσία πληρωμών παρέχεται από τον αγοραστή της ΕΕ μέσω της LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED, οι όροι για τις πληρωμές της ΕΕ μέσω της LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED διέπονται από τους νόμους της περιοχής στην οποία παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών.Για τις πληρωμές της ΕΕ μέσω πληρωμής χωρίς κάρτα, η υπηρεσία πληρωμών παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μέσω της LIGHTINTHEBOX LIMITED, οι όροι για τις πληρωμές της ΕΕ μέσω της LIGHTINTHEBOX LIMITED διέπονται από τους νόμους της περιοχής στην οποία παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών.

21.Αν διαμένετε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, τότε αυτοί οι όροι αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ εσάς και της LIGHT IN the BOX LIMITED και τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες θα παραδίδονται από τη LIGHT IN the BOX LIMITED.Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας: Η εταιρεία μας δεν δέχεται αιτήματα για παραγγελίες σας που είναι 1 έτους ή παραπάνω από την ημερομηνία αγοράς.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας: Η εταιρεία μας δεν δέχεται αιτήματα για παραγγελίες σας που είναι 1 έτους ή ακόμη παλαιότερες από την ημερομηνία αγοράς.

Εξυπηρέτηση πελατών

 

*Για ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας και άλλη υποστήριξη μεταπώλησης, συνδεθείτε στο Οι παραγγελίες μου και υποβάλετε ένα Εισιτήριο σχετικά με την παραγγελία για την οποία χρειάζεστε βοήθεια. 

*Από τη σελίδα λεπτομερειών παραγγελίας, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, να παρακολουθήσετε την πρόοδο της παραγγελίας και να ζητήσετε βοήθεια υποβάλλοντας ένα εισιτήριο Eξυπηρέτησης πελατών. 

Πιστεύουμε στην επικαιρότητα της Eξυπηρέτησης πελατών, και θα κάνουμε το βέλτιστο δυνατό για να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας.

  

Address (not for return): Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central,Hong Kong

am@ador.com

ATest