Felhasználási feltételek

 

Az ADOR.com professzionális, online divatbutik.

Amennyiben hitelkártyával fizet, és a kártyaműveletet elfogadó bank európai, akkor ezek az Ön és Ador.com közötti megállapodás feltételei. Bármely más típusú vásárlás esetén ezek az Ön és Ador.com közötti megállapodás feltételei és az árut és/vagy szolgáltatásokat a Ador.com közvetlenül szállítja.

1. Általános szerződési feltételek – ezek a feltételek a felek között teljes egyetértésben véglegesnek tekintendők, és az itt meghatározott rendelkezések semmiféleképp nem módosíthatók, kivéve ha azt írásban rögzítették, valamit azt egy tisztviselő vagy más, cégünk által felhatalmazott személy jóváhagyta. Ezen feltételek egyikét sem módosíthatja cégünk áruszállítása a vevő vásárlási rendelését, szállítási igénylését követően vagy egyéb hasonló dokumentum, melyben megfogalmazott, nyomtatott szerződési feltételek kiegészítik vagy ellentétesek az itt szereplő feltételekkel. Ha bármely feltételt, kikötést vagy rendelkezést az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság érvénytelennek minősíti, akkor ez a nyilatkozat vagy dokumentum nem befolyásolja az itt található egyéb kifejezések, kikötések vagy rendelkezések érvényességét.

2. A rendelések elfogadása –minden rendelés feltétele a vételár írott ellenőrzése a felhatalmazott személyzet által, kivéve, ha vételár írásban meghatározott ideig stabil marad. Az áru kiszállítása írott vételár ellenőrzés nélkül nem jelenti a rendelésben foglalt vételár elfogadását.

3. Csere – cégünk fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül, hasonló jellegű, minőségű és funkciójú termékkel helyettesítse. Ha a vásárló nem fogadja el a csereterméket, a vevőnek a igénylés megfogalmazásakor vagy, ha nem volt igénylés, akkor a rendelés beküldése pillanatában nyilatkoznia kell arról, hogy semmilyen helyettesítő termék nem elfogadható.

4. Vételár – a feltüntetett ár, ideértve a szállítási költségeket, 10 napig érvényesek, kivéve ha egy adott időszakra érvényesnek nyilvánítja cégünk egyik képviselője vagy más felhatalmazott személyzet egy írásban kiadott árajánlatban vagy eladási szerződésben. Az adott időszakra megjelölt vételárat cégünk visszavonhatja, ha azt írásban kommunikálja a vevővel az ugyancsak írásban megküldött vételár elfogadása előtt. Minden vételár és szállítás f.o.b szállítási pont. Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy lemondja azon rendeléseket, amelyek vételára alacsonyabb a kormány által megszabott vételárnál.

5. Szállítás – eltérő rendelkezés hiányában cégünk dönt a fuvarozó kilétéről és a szállítás útvonaláról. Cégünk nem vállal felelősséget a döntéséből eredő késésért vagy túlzott postaköltségekért.

6. Csomagolás – eltérő rendelkezés hiányában, cégünk csak a saját, a kiválasztott szállítási módra vonatkozó minimális csomagolási szabványainak megfelelően jár el. A rendkívüli csomagolási, rakodási vagy merevítési költségek a vásárlót terhelik. A vevő speciális csomagolási igényeinek megfelelő csomagolás és szállítási költség a vevőt terheli.

7. Fizetési feltételek – a kedvezmény csak az anyag leszámlázott értékére vonatkozik (nem az adókra vagy szállítási költségekre).Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy előleget vagy az árut érintő kielégítő biztonsági intézkedéseket kérjen a vásárlótól, ha a vásárló anyagi helyzetét tekintve ezt cégünk jogosnak tartja. Ha a vásárló nem tesz eleget a jelen megállapodásba vagy bármely biztosítékmegállapodásba foglalt fizetési kötelezettségének, vagy nem tartja be a jelen dokumentumban foglalt rendelkezéseket, cégünk – saját választása szerint (és más jogorvoslati eljárás mellett) – törölheti a rendelés bármely, addig ki nem postázott cikkét. Az összes kifizetetlen számla a vevőt terheli.

8. Adók és import/export engedélyek – az ár nem tartalmazza az adót. A vásárlónak a számlát követően ki kell fizetnie a járulékos adókat, kivéve, ha felmutat egy olyan dokumentumot, mely igazolja adómentességét, vagy kivéve ha cégünket a törvény eltiltja az adók behajtásától. Az import és export engedélyek beszerzése a vásárló feladata. 

9. Jogosultság és veszteség kockázata – a szállítónak való kézbesítés a vevőnek történő kézbesítésnek minősül, majd ezt követően a veszteség vagy kár kockázata a vevőé. A vevőnek a szállítás vagy kézbesítés során keletkezett kárra vonatkozó követelését a szállítónak kell benyújtani. A szállítást megelőző hiány vagy sérülés miatt keletkező kártérítési követeléseit legtöbb öt (5) nappal az áru kézbesítését követően jelezheti és csatolnie kell az eredeti, a szállító által aláírt fuvarlevelet, melyben az áll, hogy a szállító az árut a jelzett állapotban vette át. Annak ellenére, hogy a kockázat a vevőre hárul, a jogosultság és a az eladott termékek birtoklási joga a cégünknél marad, mindaddig, amíg az alábbiakban leírt összes kifizetés, ideértve a jegyzetekkel vagy más módon igazolt visszatartott fizetéseket, a kamatokat, a szállítási költségeket és az ügyvédi díjakat, készpénzben kifizetésre kerülnek, és a vevő vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz az ilyen jogosultságok tökéletesítése és fenntartása érdekében a cégünknél.

10. Termékek visszaküldése – A termékek visszaküldésével kapcsolatos részletes információkért tekintse meg „Visszatérítési irányelveinket”.

11. Vis maior – cégünk nem felel az Isten cselekedetei által közvetve vagy közvetlenül befolyásolt mulasztásai miatt; a vevő, civil vagy katonai hatóság cselekedetei, ideértve a fizetés és vételár ellenőrzését; tűz; háború; lázadás; késedelmes szállítás; nyersanyag hiány vagy beszerzési problémák (ideértve az energiaforrásokat), alkatrészek, munka, üzemanyag vagy felszerelés; vagy egyéb, a cég ésszerű ellenőrzését meghaladó körülmény miatt, függetlenül attól, hogy megegyezik vagy eltér a felsoroltakkal. Ha bizonyos mennyiséget érint és másokat nem, az érintett mennyiség törlésre kerül mindennemű felelősség nélkül, de az egyezmény változatlan marad. Cégünk semmilyen esetben nem vállal felelősséget különleges vagy következetes, valamint bármilyen, tőlünk független ok miatt bekövetkezett kárért. 

12. Méltányos ügyvédi díjak – abban az esetben, ha keresetet vagy más eljárás indul a vételár behajtására, vagy elmaradt kifizetési kötelezettség teljesítésére, vagy a vevő által az itt szereplő bármely feltétel megsértése miatt, a vevő köteles a törvényes úton bizonyított károk mellett a méltányos ügyvédi díjak és a behajtási költségek kifizetésére. 

13. Felelősség – cégünk nem felelős, nem köteles a termékek használatából – akár külön, akár már termékekkel kombinálva – származó károk megtérítésére, a rendelés elfogadásától eredendően. Cégünket nem terheli felelősség semmilyen súly vagy mennyiségi hibákért, kivéve ha azt a vevő a kézbesítéstől számított legtöbb öt (5) napon belül jelzi azt cégünk felé és csatolja az eredeti, szállító által aláírt fuvarlevelet, melyben szerepel, hogy a szállító a jelzett állapotban vette át az árut. Ha a vevő időben megküldi igénylését és a cégünk érvényesnek ítéli, cégünk eleget tesz kötelezettségeinek vagy a hiányzó mennyiség kiszállításával vagy a cég választára szerint a hiány leszámlázott ellenértékének jóváírásával. 

14. Garancia – a cégünk által értékesített termékek garantáltan mentesek az anyag és kivitelezési hibáktól, valamint az ipari szabványoknak megfelelően lettek előállítva. A fenti garancia nem átruházható és kizár minden egyéb itt kifejezetten meg nem határozott garanciát, függetlenül attól, hogy a törvény hatálya alá tartozik, vagy más módon, ideértve, de nem kizárólag, az eladhatóság vagy alkalmasság implicit garanciáit. Cégünk egyetlen ügynöke, alkalmazottja vagy képviselője sem rendelkezik olyan jogkörrel, mely kötelezheti társaságunkat az árukkal kapcsolatos bármilyen képviseletre, megerősítésre vagy szavatosságra, és az ilyen képviselet, megerősítés vagy szavatosság nem tekinthető a megállapodás részéne, ezért nem végrehajthatatlan. Bármely állítólagos anyag- vagy gyártási hibát a vevő velejárónak tekint, kivéve, ha azt a vevő az áru kézbesítésétől számított legtöbb öt (5) napon belül írásban jelzi cégünknek. A fenti garancia alapján cégünk nem vállal felelősséget semmilyen kárért ha a kárt a termékek nem megfelelő alkalmazása vagy használata okozza. Cégünket nem terheli felelősség az áruk kialakításával kapcsolatban, és nem vállal garanciát a kivitelezésre. Ez a garancia helyettesít és kizár minden egyéb, kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes garanciát, ideértve az értékesíthetőségre vagy alkalmasságra vonatkozó implicit garanciákat.

15. Jogorvoslat és a felelősség korlátozása – cégünk nem vállal felelősséget az áruk eladásából, kezeléséből vagy felhasználásából, vagy az ezzel kapcsolatos bármely egyéb okból közvetlenül vagy közvetetten felmerülő esetleges vagy következményes veszteségekért, károkért vagy kiadásokért. Cégünk felelőssége, bármely esetben, ideértve a szavatosság vagy gondatlanság miatt bekövetkező kártérítési követeléseket is, választása szerint kizárólag a jelen megállapodásnak nem megfelelő áruk cseréjére, a vételár visszafizetésére vagy a vételár értékével megegyező jóváírásra vagy az áruk javítására vagy javításának megszervezésére korlátozódik. Ha cégünk az áru visszaküldését kéri, akkor az árut a cég utasításainak megfelelően küldjék vissza végünkhöz. Az ebben a bekezdésben foglalt jogorvoslati lehetőségek jelentik a vevő egyedüli, cégünkkel szemben támasztott kártérítési igénylését, abban az esetben ha cégünk bármely kötelezettségét megszegi, akár garanciális, akár más módon. Mindaddig, amíg cégünk jóhiszeműen törekszik a szerződésszegés helyrehozatalára, az itt előírt jogorvoslati lehetőségeket méltányosnak kell tekinteni.

16. Kiválasztás – a vevő kijelenti, hogy az alábbiakban értékesített árucikkek alkalmasak a tényleges vagy tervezett felhasználási célra és hogy a vevő saját felelősségére választotta ki a megfelelő termékeket vagy anyagokat vagy nem támaszkodott a cégünk készségére vagy megítélésére az áru vagy anyag megtervezésében. A vevő kijelenti, hogy az áruk használatát és összeszerelését az összes vonatkozó kormányzati követelménynek megfelelően kell végrehajtani. A vevő megvédi, kártalanítja és ártalmatlannak tartja cégünket, és megkíméli jogutódjait, megbízottjait és leányvállalatait minden költségtől (ideértve az ügyvédi díjakat), kártól és kötelezettségtől is, amelyek a tényleges vagy állítólagos követelésekből származnak, vagy bármilyen szankciótól, amelyet a cégünk állítólagos jogsértése miatt javasolt vagy jónak tart bármely szövetségi, vagy helyi törvény, szabály, rendelet vagy szabvány rendelkezéseinek megsértése miatt, a leszállított árucikkek felhasználása miatt vagy azzal összefüggésben.

17. Jogválasztás – ezt a megállapodást és annak teljesítésével kapcsolatos kérdéseket a mindkét fél által kölcsönösen elfogadott jogszabályokkal összhangban kell értelmezni és azokra irányítani. Ha nem sikerül konszenzust elérni, vállalatunknak joga van a végső döntéshez.

18. Általános – cégünk kifejezetten kijelenti, hogy az itt forgalmazott árucikkeket az 1939. évi tisztességes munkaügyi törvény módosított követelményeinek megfelelően állítják elő.

19. EMAIL és SMS – Amikor webáruházukba regisztrál és jóváhagyja a marketing információk fogadását, azt is jóváhagyja, hogy frissítéseket és promóciós e-maileket és üzeneteket küldhetünk. Ha nem szeretné többet ezeket a marketinges anyagokat kapni, bármikor leiratkozhat a szolgáltatásról. A részletekért, kérjük olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat. 

20. Kifizetések az EU területén – Ezen megállapodás szerint az áru és/vagy szolgáltatás lebonyolítója a LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED vagy LIGHT IN THE BOX LIMITED, a LIGHT IN THE BOX LIMITED ügynöke vagy a fizetési kezelési szolgáltatók, az áru és/vagy szolgáltatás kifizetésére használt fizetési módtól függően.Az EU területén történő bankkártyás kifizetések esetén a kártyaműveletet elfogadó bank európai a LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED cégen keresztül, az EU területén érvényes kifizetési feltételeket, melyeknek lebonyolítója a LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED a kifizetési szolgáltató régiójában érvényes törvények szabályozzák.Azon EU területén történő kifizetés esetén, amikor nem bankkártyás tranzakció történt, a fizetési szolgáltató a LIGHTINTHEBOX LIMITED cégen keresztül bonyolítja a kifizetést, és az EU területén érvényes kifizetési feltételeket, melyeknek lebonyolítója a LIGHTINTHEBOX LIMITED a kifizetési szolgáltató régiójában érvényes törvények szabályozzák.

21. Ha bármely más országban lakik, akkor ezen feltételek az Ön és a LIGHT IN THE BOX LIMITED közötti megállapodás feltételei és az áru és/vagy szolgáltatás lebonyolítója a LIGHT IN THE BOX LIMITED.Kérjük, vegye figyelembe: cégünk nem fogad el semmilyen kérést, ha a kérdéses vásárlás pillantától legalább 1 év vagy annál több telt el. 

Megjegyzés: cégünk nem fogad olyan rendeléssel kapcsolatos igényléseket, melyeknek vásárlásától 1 év vagy annál hosszabb idő telt el.

Ügyfélszolgálat

 

*A rendelés státuszával kapcsolatos kérdések vagy egyéb, rendelés beküldése után felmerülő kérdések tisztázásához jelentkezzen be, kattintson a "Rendeléseim" menüpontra és nyújtson be a kérdéses rendeléssel kapcsolatos panaszjegyet. 

*A rendelések oldalon egyszerűen átnézheti a rendelés részleteit, követheti az előrehaladását és segítséget is kérhet egy panaszjegy által az ügyfélszolgálattól. 

Hiszünk az ügyfélszolgálat időszerűségében és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfelelően kiszolgáljuk ügyfeleinket.

  

Address (not for return): Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central,Hong Kong

am@ador.com

ATest