Betingelser for bruk

 

ADOR. com er en profesjonell klesbutikk på nett.

Dersom du velger å betale med bankkort og betalingen behandles av en europeisk forsyner, er disse vilkårene en avtale mellom deg og Ador.com. For alle andre typer kjøp, er disse vilkårene en avtale mellom deg og Ador.com, og varer og/eller tjenester vil leveres av Ador.com direkte.

1. Vilkår og betingelser - disse vilkårene og betingelsene representerer den fullendte og endelige avtalen mellom partene, og ingen vilkår eller betingelser som på noen måte endrer vilkårene fastsatt her kan være bindene for vårt selskap, dersom disse ikke er fastsatt skriftlig og signert og godkjent av en ansvarlig eller annen autorisert person ved vårt selskap. Ingen endring av noen av disse vilkårene kan endres av vareforsendelse av vårt selskap etter mottak av kjøperens bestilling,  forespørsel om levering eller andre former som inneholder skriftlige vilkår og betingelser som er i tillegg til eller i konflikt med vilkårene fastsatt her. Dersom noe vilkår, klausul eller forbehold erklæres ugyldig av en behørig domstol, kan ikke en slik erklæring eller bestemmelse påvirke gyligheten av noe annet vilkår, klausul eller provisjon fastsatt her.

2. Godkjenning av bestillinger - alle bestillinger kan underlegges en skriftlig priskontroll av autorisert personale fra vår bedrift, dersom gyldigheten ikke er skriftlig fastsatt for en spesifisert tidsperiode. Forsendelse av varer uten en skriftlig priskontroll utgjør ikke en akseptasjon av prisen i bestillingen.

3. Erstatning - vår bedrift forbeholder seg retten til å uten forhåndsvarsel erstatte med et alternativt produkt av samme type, kvalitet og funksjon. Dersom kjøperen ikke aksepterer en erstatning, vil kjøperen måtte erklære spesifikt at erstatning ikke er tillatt når kjøperen ber om et prisanslag, dersom et slik prisanslag lages, eller, dersom prisanslag ikke lages, ved plassering av bestilling med vår bedrift.

4. Pris - priser i prisanslag, inkludert transportavgifter, er gyldige i 10 dager, dersom de ikke har blitt designert som fastsatt i en spesifikk periode, definert av et skriftlig prisanslag eller en skriftlig salgsgodkjennig, utstedt og verifisert av en ansvarig eller annet autorisert personale fra vår bedrift. En pris definert som fastsatt i en spesifikk periode kan trekkes tilbake av vår bedrift dersom tilbaketrekningen er skriftlig, og sendes til kjøperen før en skriftlig godkjenning av prisen mottas av vår bedrift. Alle priser og leveringer er f.o.b leveringspunkt. Vårt selskap forbeholder seg retten til å avbryte bestillinger dersom salgspriser som er lavere enn angitte priser etableres av regjeringsforskrifter.

5. Transport - dersom ikke annet er fastsatt, skal vår bedrift bruke eget skjønn i å avgjøre budselskap og fraktrute. I ingen tilfeller kan vår bedrift holdes ansvarlig for forsinkelser eller høye transportavgifter som resulterer av dette valget.

6. Emballasje - dersom ikke annet er fastsatt, vil vår bedrift kun overholde minimumsstanardene for emballasje for den valgte transportmetoden. Kostnader for all spesialemballasje, lasting eller avstiving forespurt av kjøperen skal betales av kjøperen. Alle kostnader for emballasje og forsendelse av kjøperens spesialutstyr skal betales av kjøperen. 

7. Betalingsvilkår - rabatten gjelder kun for den fakturerte verdien av materialene (ikke foravgifter eller fraktkostnader). Vår bedrift forbeholder seg rettigheten til å be om forhåndsbetaling eller tilfredsstillende sikkerhet for varene dersom kjøperens finansielle situasjon gjør dette ønskelig, etter bedriftens skjønn. ersom kjøperen ikke utfører betalingen i henhold til vilkårene i denne avtalen, eller til andre sekundære avtaler, eller ikke overholder fastsatte betingelser, kan vårt selskap (og i tillegg til andre løsninger) avbryte usendte deler av denne bestillingen. Kjøperen vil holdes ansvarlig for alle ubetalte saldoer.

8. Avgifter import/eksportlisenser - priser inkluderer ikke avgifter. Avgiftne betales av kjøperen ved fakturering fra vår bedrift, ersom kjøperen ikke forsyner et gyldig fritakelsessertifikat som kan godkjennes av skatteautoritetene eller dersom selskapet vårt forbys ved lov fra innsamling av nevnte avgifter fra kjøper. Import- og eksportlisenser er kjøperens ansvar.

9. Tittel og risiko for tap - levering til budselskapet tilsvarer levering til kjøper, og deretter overføres risikoen for tap eller skade til kjøperen. Fordringer fra kjøperen i henhold til skade under frakt eller levering må gjøres direkte til budselskapet. Fordringer fra kjøperen mot vårt selskap for mangler eller skade som har oppstått før levering til budselskapet, må gjøres innen fem (5) dager etter varemottak, og medflges av den originale leveringsseddelen signert av budselskapet, som bekrefter at budselskapet mottok varene fra vårt selskap i denne samme tilstanden. Uavhengig av risikoen for tap for kjøperen, skal tittel og eierskap av varene solgt forbli med vårt selskap frem til alle betalinger fastsatt, inkludert utsatte betalinger sporet av merknader eller annet, renter, fraktavgifter og juridiske avgifter, utføres i kontanter, og kjøper sier seg enig i å utføre alle handlinger nødvenig for å perfeksjonere og opprettholde slike rettigheter og tittel i vårt selskap.

10. Retur av produkter –  Se vår "Returpolicy" for detaljert informasjon om retur av produkter.

11. Force majeure - vårt selskap kan ikke holdes ansvarlige for manglende utførelse av sine obligasjoner, dersom dette er et direkte eller indirekte resultat av uforutsette hendelser, kjøperens handlinger, sivil eller militær autoritet, inkludert pris- og lølnningskontroller; brann; krig; transportforsinkelser; mangel på eller manglende evne til å anskaffe råmaterialer (inkludert energikilder), deler, arbeidskraft, drivstoff eller forsyninger; eller andre omstenigheter utenfor vårt seskaps rimelige kontroll, uansett om disse er lignende det ovenfornevnte eller ikke. Dersom enhekte mengder påvirkes og andre mengder ikke påvirkes, skal de påvirkede mengdene elimineres uten ansvarsforhold, men avtalen skal ikke påvirkes. Vårt selskap skal i ingen tilfeller holdes ansvarlig for spesielle eller konsekvensielle skader for noen forsinkelser, uansett grunn.

12. Rimelige advokatavgifter - dersom en rettsak eller andre forfølgelser iverksettes for tilbakebetaling av kjøpsprisen, eller andre ubetalte saldoer, eller kjøperens krenkelser av noen av vilkårene fastatt her, skal kjøperen betale til vårt selskap, i tillegg til skader bevist av lov, rimelige advokatavgifter og kostnader for innsamling. 

13. Ansvarsforhold - vårt selskap skal ikke holdes ansvarlige for, noen skade eller personskade som oppstår fra et apparat eller bruk av deres produkter, enten alenestående eller i kombinasjon med andre produkter, som oppstår fra godkjenning av denne bestillingen. Vårt selskap har ikke noe ansvarsforhold for feil i vekt eller antall som er levert, dersom denne fordingen ikke er utført av kjøperen innen fem (5) dager etter leveringsmottak, og medfulgt av den originale leveringsseddelen signert av budet, som bekrefter at budselskapet mottok varene fra vårt selskap i samme befatning. Dersom en slik betimelig fordring gjøres av kjøperen, og fordringen regnes som gyldig av vårt selskap, kan vårt selskap oppfylle sitt ansvarsforhold ved enten å sende det nøvdendige antallet for å gjøre opp den bestilte mengden, eller, etter selskapets skjønn, akkredittere kjøperen den fakturerte prisen av mangelen.

14. Garanti - alle varer solgt av vårt selskap garanteres ovenfor kjøperen å være fri for feil på materialer og håndvert, og produsert i henhold til industristandarder. Den ovenfornevnte garantien kan ikke tilskrives, og ekskluderer alle andre garantier som ikke er spesifikt uttrykt i denne teksten, uansett om det er uttrykt eller implisert av lov eller annet, inkluert, men ikke begrenset til, impliserte garantier av salgbarhet eller passelighet. Ingen agent, ansatt eller representativ av vår bedrift har noen autoritet til å binde vårt selskap til noen representasjon, bekreftelse eller garanti i henhold til varene, og enhver slik representasjon, bekreftelse eller garanti kan ikke regnes som en del av denne avtalen, og vil ikke kunne håndheves. Enhver påstått defekt i material eller håndverk skal frasis av kjøperen dersom en skriftlig fordring ikke er sendt inn til vårt selskap innen fem (5) dager fra datoen da varene ble mottatt av kjøperen. Vårt selskap kan ikke holdes ansvarlig under foregående garanti dersom tap eller skade er forårsaket av uriktig bruk av varene. Vårt selskap frasier seg alt ansvar i henhold til designet på varene, og lager ingen garantier i henhold til design. Denne garantien er substitusjonerende, og ekskluerer alle andre garantier, uansett om de er uttrykte, impliserte eller lovfestede, inkluert impliserte garantier for salgbarhet eller passelighet.

15. Bøtemiler og ansvarsbegrenselse - vårt selskap skal ikke holdes ansvarlige for tilfelige eller konsekvensielle tap, skader eller kostnader som oppstår direkte eller indirekte fra salg, håndtering eller bruk av varene, eller fra noen annen relatert årsak. Vårt selskaps ansvarsforhold, i noe tilfelle, inkludert for krenkelser av garantien eller neglisjering er eksklusivt begrenset til, etter selskapets skjønn, erstatning av varene som ikke overholder denne avtalen, tilbakebetaling av, eller akkreditering av kjøperen med, et beløp som tilsvarer varenes innkjøpspris, eller reparasjon eller organisering av reparasjon av varene. Dersom vårt selskap ber om returnering av varene, vil varene leveres tilbake til vårt seskap i henhold til instruksjoner fra vårt selskap. Bøtemidlene i denne paragrafen utgjør den eneste muligheten kjøperen har til fordring mot vårt selskap for krenkelse av noen av vårt selskaps obligasjoner, uansett om dette gjelder garanti eller ikke. Så lenge vårt selskap tar ærlige tiltak for å rette opp en krenkelse, skal bøtemidlene fastsatt her regnes som tilfredsstillende.

16. Utvalg - kjøperen står inne for at varene solgt er passende for deres faktiske eller tiltenkte bruk, og at kjøperen ikke tok hensyn til vårt selskaps kunnskap eller dømme i å velge passende varer eller materialer eller i designet av passende varer og materialer. Kjøperen står inne for at bruk og installering av varene gjøres i samsvar med alle gjeldende regjeringskrav. Kjøperen vil forsvare, kompensere for og ikke gjøre skade på vårt selskap, deres etterfølgere, underselskaper og utpekte, fra og mot alle kostnader (inkludert advokatavgifter), skader og ansvarsforhold som resulterer fra en faktisk eller påstått krenkelse av noen føderale, statlige eller lokale lover, standarder eller regulasjoner, i forbindelse med noe bruk av de leverte varene.

17. Valg av lov - denne avtalen og emner knyttet til effekten av denne skal fortolkes i henhold med og underlagt en lov som begge parter sier seg enig i. Dersom ingen enighet kan nås, har vårt selskap rett til å ta den endelige avgjørelsen.

18. Generelt - vårt selskap nevner spesifikt at alle varer som skal leveres prouseres i samsvar med kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven fra 1939, som revidert.

19. E-POST OG SMS - Når du registrere deg på siden vår, og har sagt deg enig i å motta markedsføringsinformasjon, kan vi sende deg våre oppdateringer og kampanjemeldinger via e-post og meldinger. Dersom du ikke lenger har lyst til å motta disse, kan du avmelde deg via hvilken som helst av våre e-poster og meldinger, når som helst. For mer informasjon, se våre retningslinjer for personvern.

20. EU-betalinger - Under denne avtalen vi varer og/eller tjenester leveres via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED eller LIGHT IN THE BOX LIMITED som en agent av LIGHT IN THE BOX LIMITED eller betalingstjenesteforsynere, avhengig av betalingstypen brukt for kjøp av varer og/eller tjenester.For EU-bestillinger som betales via kort, forsynes betalingstjenesten av EU-kjøperen via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED, og vilkårene for EU-betalinger gjennom LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED styres av lovene som gjelder i regionen der betalingstjenesten ble forsynt.For EU-betalinger som betales uten kort, forsynes betalingstjenesten av tjenesteforsyner via LIGHTINTHEBOX LIMITED, og vilkårene for EU-betaling gjennom LIGHTINTHEBOX LIMITED styres av lovene i regionen hvor betalingstjenesten ble forsynt.

21. Dersom du er bosatt i et annet lan, er disse vilkårene en avtale mellom deg og LIGHT IN THE BOX LIMITED, og varer og/eler tjenester vil leveres av LIGHT IN THE BOX LIMITED.Merk: Vårt selskap godtar ikke noen forespørsler for bestillinger som er 1 år eller mer fra kjøpsdatoen.

Vennligst merk: Vår bedrift aksepterer ingen formodninger angående bestillinger som gjøres over 1 år fra bestillingsdatoen.

 

Kundeservice

 

*For spørsmål angående bestillingsstatus og annen ettersalgsstøtte, logg inn på Mine Bestillinger og send inn en billett angående bestillingen du ønsker hjelp med.

*Fra den detaljerte bestillingssiden kan du enkelt gjennomgå bestillingsdetaljer, spore fremgang for bestillingen, og be om hjelp ved å sende inn en billett til kundeservice. 

Vi mener at betimelighet i kundeservice er viktig, og vil gjøre alt vi kan for å tilfresstille våre kunder.

 

Address (not for return): Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central,Hong Kong

am@ador.com

ATest