Warunki korzystania

 

ADOR.com to profesjonalny butik odzieżowy online.

W przypadku, gdy klient zdecyduje się na płatność kartą i płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem europejskiego autoryzatora, niniejsze warunki będą stanowić umowę między klientem a Ador.com. W przypadku każdego innego rodzaju zakupu, niniejsze warunki stanowią umowę między klientem a Ador.com, a towary i/lub usługi są dostarczane bezpośrednio przez Ador.com.

1. Warunki regulujące - niniejsze warunki stanowią ostateczną i kompletną umowę między stronami i żadne warunki, które w jakikolwiek sposób modyfikują bądź zmieniają postanowienia zawarte w tej umowie, nie są wiążące dla naszej firmy, chyba że zostały sporządzone na piśmie, podpisane i zatwierdzone przez członka zarządu lub innego upoważnionego pracownika naszej firmy. Żadne modyfikacje niniejszych warunków nie mogą wynikać ze zmian spowodowanych przez wysyłkę towarów przez naszą firmę po otrzymaniu zamówienia od klienta, wniosek o wysyłkę lub podobne formularze zawierające drukowane warunki uzupełniające lub sprzeczne z niniejszymi warunkami. Jeśli jakikolwiek warunek, klauzula lub postanowienie zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, oświadczenie lub uznanie nie ma wpływu na ważność jakichkolwiek innych warunków, klauzuli lub postanowień zawartych w niniejszej umowie.

2. Akceptowanie zamówień - każde zamówienie podlega pisemnej weryfikacji ceny przez upoważniony personel naszej firmy, chyba że cena zostanie oznaczona pisemnie jako stała przez określony czas. Wysyłka towarów, które nie przeszły pisemnej weryfikacji ceny, nie stanowi akceptacji ceny zawartej w zamówieniu.

3. Zamiennik - nasza firma zastrzega sobie prawo do zastąpienia produktu, bez uprzedniego powiadomienia, alternatywną wersją, która jest podobna pod względem wyglądu, jakości i funkcji. Jeśli klient nie akceptuje zamienników, musi to wyraźnie zadeklarować podczas wyceny, jeśli złożono wniosek o wycenę lub podczas składania zamówienia w naszej firmie, jeśli nie złożono wniosku o wycenę.

4. Cena - podane ceny, w tym wszelkie opłaty transportowe, są ważne przez 10 dni, chyba że zostaną oznaczone jako stałe w określonym terminie zgodnie z pisemną wyceną lub pisemną akceptacją sprzedaży wydaną bądź zweryfikowaną przez członka zarządu lub innego upoważnionego pracownika naszej firmy. Cena oznaczona jako stała może zostać unieważniona przez naszą firmę, jeśli takie unieważnienie jest pisemne i zostanie wysłane do klienta pocztą elektroniczną przed otrzymaniem pisemnej akceptacji ceny przez naszą firmę. Wszystkie ceny i dostawy są punktami transportu FOB. Nasza firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku, gdy ceny sprzedaży ustalone na podstawie przepisów rządowych są niższe niż podane ceny.

5. Transport - o ile nie przewidziano inaczej, nasza firma posługuje się własnym osądem przy ustalaniu przewoźnika i trasy. W obu przypadkach nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zbyt wysokie koszty transportu wynikające z jej wyborów.

6. Pakowanie - o ile nie przewidziano inaczej, nasza firma będzie przestrzegać minimalnych standardów pakowania określonych dla wybranej metody transportu. Koszt wszelkich dodatkowych usług związanych ze specjalnym pakowaniem, załadunkiem lub sposobem transportu, ponosi klient, jeśli chce z nich skorzystać. Wszystkie koszty pakowania i wysyłki specjalnego sprzętu klienta są pokrywane przez klienta.

7. Warunki płatności - zniżka dotyczy wyłącznie fakturowanej wartości materiału (nie podatków ani opłat przewozowych). Nasza firma zastrzega sobie prawo do zażądania zaliczki lub zastosowania innych zadowalających środków ochrony towaru, jeśli sytuacja finansowa klienta tego wymaga według ustaleń naszej firmy. Jeśli klient nie dokona płatności zgodnie z warunkami niniejszej umowy lub jakiejkolwiek dodatkowej umowy, lub nie zastosuje się do jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy, nasza firma może, wedle własnego uznania (i oprócz innych środków zaradczych), anulować dowolną niewysłaną część tego zamówienia. Klient pozostaje odpowiedzialny za wszelkie zaległe płatności.

 

8. Podatki i licencje importowe/eksportowe - ceny nie zawierają podatków. Podatki są opłacane przez klienta na podstawie faktury od naszej firmy, chyba że klient przedstawi ważne świadectwo zwolnienia z podatków akceptowane przez urząd podatkowy lub nasza firma jest prawnie zobowiązana do niepobierania takich podatków od klienta. Licencje importowe lub eksportowe muszą być zabezpieczone przez klienta.

9. Tytuł i ryzyko utraty - dostawa do przewoźnika stanowi dostawę do klienta i tym samym ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na klienta. Wszelkie roszczenia klienta związane z uszkodzeniem w trakcie wysyłki lub dostawy należy kierować bezpośrednio do przewoźnika. Wszelkie roszczenia klienta wobec naszej firmy z powodu braków lub uszkodzeń powstałych przed taką dostawą muszą być zgłoszone w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania towaru wraz z oryginałem listu przewozowego, podpisanego przez przewoźnika, stwierdzającego, że przewoźnik otrzymał towar od naszej firmy w określonym stanie. Niezależnie od przeniesienia ryzyka utraty na klienta, tytuł własności i prawo własności towarów sprzedawanych na mocy niniejszej umowy należy do naszej firmy do czasu, aż wszystkie płatności, w tym odroczone płatności zaświadczone dokumentem lub w inny sposób, odsetki, koszty transportu i honoraria adwokackie, zostaną uregulowane, a klient zobowiąże się do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do udoskonalenia i utrzymania takiego prawa i tytułu w naszej firmie. 

10. Zwrot produktów – Zapoznaj się z naszą „Polityką zwrotów” w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat.

11. Siła wyższa - nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli wynika to bezpośrednio lub pośrednio z lub przyczyniła się do tego siła wyższa; działania klienta; działania władz cywilnych lub wojskowych, w tym kontrola cen i płac; pożary; wojna; zamieszki; opóźnienia w transporcie; brak lub niemożność uzyskania surowców (w tym źródeł energii), komponentów, siły roboczej, paliwa lub zaopatrzenia; lub inne okoliczności wykraczające poza uzasadnioną kontrolę naszej firmy, podobne lub niepodobne do powyższych. Jeśli pewne ilości zostaną dotknięte działaniem siły wyższej, a inne nie, wyłącznie ilości, których to dotyczy zostaną wyeliminowane bez ponoszenia odpowiedzialności, a umowa w pozostałej części pozostanie nienaruszona. W żadnym wypadku nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szczególne lub wynikowe szkody za opóźnienia z jakiejkolwiek przyczyny.

12. Uzasadnione honoraria adwokackie - w przypadku pozwu lub innych kroków prawnych podjętych w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu, lub z powodu nieuregulowanego salda zobowiązań lub naruszenia przez klienta jakiegokolwiek postanowienia zawartego w niniejszej umowie, klient, oprócz wszelkich innych kosztów wynikających ze szkód udowodnionych zgodnie z prawem, musi pokryć koszty uzasadnionych honorariów adwokackich i windykacji.

13. Odpowiedzialność - nasza firma nie ponosi odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań w związku z obrażeniami lub szkodami wynikającymi z zastosowania lub użytkowania naszych produktów, osobno lub w połączeniu z innymi produktami, co wynika z zaakceptowania tego zamówienia. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z wagą lub dostarczoną ilością, chyba że klient złoży reklamację w ciągu pięciu (5) dni od odbioru przesyłki wraz z oryginałem listu przewozowego, podpisanego przez przewoźnika, stwierdzającego, że przewoźnik otrzymał towar od naszej firmy w określonym stanie. Jeśli taki wniosek zostanie złożony przez klienta w terminie, a roszczenie zostanie uznane przez naszą firmę za ważne, nasza firma może wywiązać się ze swoich obowiązków, wysyłając brakującą ilość towaru lub, wedle własnego uznania, przyznając klientowi zwrot o wartości ceny brakującego towaru zgodnie z fakturą.

14. Gwarancja - nasza firma gwarantuje, że wszystkie sprzedawane przez nas towary nie mają wad materiałowych ani wykonawczych, oraz że są produkowane zgodnie z normami branżowymi. Powyższa gwarancja jest niezbywalna i zastępuje oraz wyklucza wszelkie inne gwarancje, które nie zostały określone w niniejszej umowie, wyraźnie lub dorozumianie z mocy obowiązującego prawa lub w inny sposób, włączając w to między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Żaden pośrednik, pracownik lub przedstawiciel naszej firmy nie ma uprawnień do składania w imieniu naszej firmy jakichkolwiek oświadczeń, zapewnień lub gwarancji związanych z towarami i wszelkie tego rodzaju oświadczenia, zapewnienia lub gwarancje nie stanowią części niniejszej umowy i nie mogą być egzekwowane. Wszystkie zgłoszone wady materiałowe i wykonawcze uznaje się za uchylone przez klienta, chyba że zostaną przedstawione naszej firmie w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania towaru przez klienta. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności w ramach powyższej gwarancji, jeśli jakakolwiek strata lub szkoda zostanie spowodowana przez niewłaściwe zastosowanie lub użytkowanie towaru. Nasza firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do projektu towarów i nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej takiego projektu. Niniejsza gwarancja zastępuje i wyklucza wszelkie inne gwarancje, wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

15. Środki ochrony prawnej i ograniczenie odpowiedzialności - nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe straty, szkody lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze sprzedaży, obsługi lub użytkowania towarów, lub z jakichkolwiek innych odnoszących się do nich przyczyn. Odpowiedzialność ponoszona przez naszą firmę, w każdym przypadku, w tym za roszczenia z tytułu naruszenia gwarancji lub zaniedbania, jest wyłącznie ograniczona, wedle uznania naszej firmy, do wymiany towarów niezgodnych z niniejszą umową, zwrotu pieniędzy lub przyznania środków w wysokości ceny zakupu takich towarów, lub naprawy bądź zorganizowania naprawy towarów. Jeśli nasza firma zażąda zwrotu towaru, musi on być odesłany zgodnie z naszymi instrukcjami. Środki ochrony prawnej zawarte w niniejszym ustępie stanowią wyłączne prawo regresu klienta w stosunku do naszej firmy za naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania naszej firmy, zgodnie z gwarancją lub w inny sposób. Jeśli nasza firma w dobrej wierze podejmuje starania mające na celu usunięcie skutków naruszenia, środki ochrony prawnej przewidziane w niniejszej umowie uznaje się za spełnione.

 

16. Selekcja - klient oświadcza, że towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy są odpowiednie do ich faktycznego lub zamierzonego użytkowania oraz że klient nie polegał na umiejętnościach i osądach naszej firmy w wyborze odpowiednich towarów lub materiałów, lub w projektowaniu odpowiednich towarów i materiałów. Klient oświadcza, że użytkowanie i instalacja towarów odbywa się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami rządowymi. Klient zobowiązuje się do obrony, zabezpieczenia i ochrony naszej firmy, jej następców, cesjonariuszy i spółek zależnych przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów (w tym honorariów adwokackich), szkodami i zobowiązaniami wynikającymi z rzeczywistych lub domniemanych roszczeń lub wszelkich kar zaproponowanych lub nałożonych na naszą firmę za domniemane naruszenie federalnego, stanowego lub lokalnego prawa, zasad, regulacji bądź norm, z powodu lub w związku z użytkowaniem towarów dostarczonych na mocy niniejszej umowy.

17. Wybór prawa - niniejsza umowa i wszelkie kwestie związane z jej wykonaniem podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem uzgodnionym przez obie strony. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, nasza firma ma prawo do ostatecznej decyzji.

18. Ogólne - nasza firma wyraźnie oświadcza, że wszelkie towary, które mają być dostarczone na mocy niniejszej umowy, będą produkowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o standardach sprawiedliwego zatrudniania (Fair Labor Standard Act of 1939), z późniejszymi zmianami.

19. E-maile i SMS - kiedy zarejestrujesz się na naszej stronie i wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, możemy do Ciebie wysyłać aktualizacje, e-maile promocyjne i wiadomości. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

20. Płatności EU - zgodnie z niniejszą umową towary i/lub usługi będą dostarczane przez LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED lub LIGHT IN THE BOX LIMITED, jako przedstawiciela LIGHT IN THE BOX LIMITED lub dostawców usług płatniczych, w zależności od metody płatności wybranej w trakcie zakupu produktów i/lub usług.W przypadku płatności kartą w UE usługa płatnicza jest świadczona przez autoryzatora z UE za pośrednictwem LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED, a warunki płatności w UE za pośrednictwem LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED są regulowane przez prawo obowiązujące w regionie, w którym świadczona jest dana usługa płatnicza.W przypadku płatności w UE bez użycia karty usługa płatnicza jest świadczona przez dostawcę usług płatniczych za pośrednictwem LIGHTINTHEBOX LIMITED, a warunki płatności w UE za pośrednictwem LIGHTINTHEBOX LIMITED są regulowane przez prawo obowiązujące w regionie, w którym świadczona jest dana usługa płatnicza.

21. Jeśli przebywasz w jakimkolwiek innym kraju, umowa obowiązuje między Tobą a LIGHT IN THE BOX LIMITED i wszelkie produkty i/lub usługi zostaną dostarczone do Ciebie przez LIGHT IN THE BOX LIMITED.Uwaga: nasza firma nie przyjmuje żadnych wniosków dotyczących zamówień, które zostały złożone ponad rok temu, licząc od daty zakupu.

Uwaga: nasza firma nie przyjmuje żadnych wniosków ani reklamacji, które zostały złożone 1 rok lub później od daty zakupu.

 

Obsługa Klienta

 

*Jeśli masz pytania dotyczące statusu zamówienia lub potrzebujesz innego rodzaju wsparcia po dokonaniu zakupu, zaloguj się na swoje konto, przejdź do zakładki Moje zamówienia i wyślij Zgłoszenie powiązane z danym zamówieniem. 

*Na stronie ze szczegółami zamówienia można łatwo przejrzeć wszystkie informacje o zamówieniu, monitorować postępy realizacji zamówienia i uzyskać pomoc, wysyłając zgłoszenie do Obsługi Klienta. 

Zawsze stawiamy na terminowość obsługi klienta i dokładamy wszelkich starań, aby usatysfakcjonować naszych konsumentów.
  

Address (not for return): Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central,Hong Kong

am@ador.com

ATest