Termeni de Utilizare

 

ADOR.com este un boutique profesional de modă online.

În cazul în care alegeți să plătiți cu cardul de credit iar plata va fi procesată prin intermediul unei entități Europene, acești termeni sunt un acord între tine și Ador.com. Pentru orice alt tip de achiziții, acești termeni reprezintă un contract între tine și Ador.com și bunurile și/sau serviciile vor fi livrate direct prin Ador.com.

1. Termeni și condiții care guvernează acest acord - acești Termeni și condiții reprezintă acordul final și complet al părților și niciun fel de termeni sau condiții care modifică sau modifică prevederile menționate aici nu vor fi obligatorii pentru compania noastră, cu excepția cazului în care sunt făcute în scris și semnate și aprobate de un ofițer sau altă persoană autorizată de compania noastră. Nici o modificare a oricăruia dintre acești termeni nu va fi modificată prin expedierea mărfurilor de către compania noastră în urma primirii comenzii de cumpărare, a cererii de expediere sau a formularelor similare care conțin termeni și condiții tipărite suplimentar sau care sunt în conflict cu Termenii din prezentul document. Dacă un termen, o clauză sau o prevedere este declarată nevalidă de către o instanță competentă, o astfel de declarație sau deținere nu va afecta valabilitatea oricărui alt termen, clauză sau prevedere conținută aici.

2.Acceptarea comenzilor - toate comenzile sunt supuse verificării scrise a prețurilor de către personalul autorizat al companiei noastre, cu excepția cazului în care este desemnat în scris, ferm pentru o anumită perioadă de timp. Expedierea mărfurilor fără verificarea scrisă a prețurilor nu constituie acceptarea prețului conținut în comandă.

3.Înlocuire-compania noastră își rezervă dreptul, fără o notificare prealabilă, de a înlocui un produs alternativ de același tip, calitate și funcție. În cazul în care cumpărătorul nu acceptă un substitut, cumpărătorul trebuie să declare expres că substituția nu este permisă atunci când cumpărătorul solicită o ofertă, sau/și dacă o astfel de cerere de oferta este realizată, la plasarea unei comenzi.

4.Preț-prețurile cotate, inclusiv orice taxe de transport, sunt valabile timp de 10 zile, cu excepția cazului în care sunt desemnate ca reținute pentru o anumită perioadă, în conformitate cu o ofertă scrisă sau o aprobare scrisă din partea noastră emisă sau verificată de un ofițer sau alt personal autorizat al companiei noastre . Un preț desemnat ca fiind ferm pentru o anumită perioadă poate fi revocat de compania noastră dacă revocarea este în scris și este trimisă cumpărătorului înainte de momentul în care compania noastră primește o acceptare scrisă a prețului. Toate prețurile și livrările sunt f.o.b.punctul de expediere. Compania noastră își rezervă dreptul de a anula comenzile în cazul în care prețurile de vânzare sunt mai mici decât prețurile cotate stabilite de reglementările guvernamentale.

5.Transport - cu excepția cazului în care se prevede altfel, compania noastră își va folosi judecata pentru a determina transportatorul și ruta. În ambele cazuri, compania noastră nu va fi răspunzătoare pentru întârzieri sau taxe de transport excesive rezultate din selecția sa.

6.Ambalare - dacă nu se prevede altfel, compania noastră va respecta doar standardele minime de ambalare pentru metoda de transport selectată. Costul ambalării, încărcării sau altor solicitări specifice din partea cumpărătorului vor fi plătite de către cumpărător. Toate costurile de ambalare și expediere pentru echipamentele speciale solicitate vor fi plătite de cumpărător.

7.Condiții de plată - reducerea se aplică doar la valoarea facturată a materialului (nu la taxe sau taxe de transport). Compania noastră își rezervă dreptul de a solicita plata în avans sau o garanție satisfăcătoare pentru bunuri, astfel cum este determinată de compania noastră. În cazul în care cumpărătorul nu efectuează plata în conformitate cu termenii prezentului Acord sau cu orice Acord colateral sau nu respectă prevederile prezentului Acord, Compania noastră poate, la alegerea sa (și adițional altor decizii), să anuleze orice porțiune neachitată a acestui ordin de cumpărare. Cumpărătorul rămânând răspunzător pentru toate conturile neplătite.

8.Taxe și licențe de import / export-prețurile nu includ taxe. Taxele sunt plătite de cumpărător pe baza facturii din partea companiei noastre, cu excepția cazului în care cumpărătorul furnizează un certificat de scutire, valabil, acceptabil pentru Autoritatea de Impozitare sau cu excepția cazului în care compania noastră este interzisă prin lege de la colectarea taxelor menționate de la cumpărător. Licențele de Import sau Export trebuie să fie garantate de cumpărător.

9.Titlul si riscul de pierdere-livrare catre transportator va constitui livrare către cumpărător, iar ulterior riscul de pierdere sau deteriorare va trece către cumpărător. Orice reclamație a cumpărătorului în legătură cu deteriorarea din timpul transportului sau livrării trebuie făcută direct transportatorului. Orice pretenții de către cumpărător împotriva companiei noastre pentru lipsa sau daune survenite înainte de livrarea către transportator trebuie să fie făcută în termen de cinci (5) zile după primirea bunurilor și însoțită de actele în original, factura de transport semnată de transportator cu notă asupra faptului că transportatorul a primit bunurile de la compania noastră în starea susținut. Fără a aduce modificări trecerii riscului de pierdere a cumpărătorului, titlul și dreptul de posesie asupra bunurilor vândute în prezentul document vor rămâne pe compania noastră până când toate plățile din prezentul document, inclusiv plățile descurajate evidențiate prin notă sau în alt mod, dobânzile, taxele de transport și onorariile avocaților, vor fi făcute în numerar, iar cumpărătorul este de acord să facă toate actele necesare în acest scop. 

10.Returnarea produselor - Vă rugăm să consultați „Politica de returnare” pentru informații detaliate cu privire la returnarea produselor.

11.Forță majoră - compania noastra nu va fi trasă la răspundere în caz de neîndeplinire a obligațiilor datorate direct sau indirect, situațiilor de forță majoră ca de ex: acte ale lui dumnezeu; acte ale cumpărătorului, acțiuni civile sau militare, controlul prețurilor și salariilor; incendii; războaie; pandemii; revoltă; întârzieri de transport; lipsa sau incapacitatea de a obține materii prime (inclusiv surse de energie), componente, lipsă de muncă, de combustibil sau a bunurilor; sau alte circumstanțe dincolo de controlul rezonabil al companiei noastre, indiferent dacă sunt similare sau diferite față de cele de mai sus. În cazul în care anumite cantități sunt afectate și alte cantități nu sunt, cantitățile afectate sunt eliminate fără răspundere, dar acordul rămâne neafectat. În niciun caz, compania noastră nu va fi răspunzătoare pentru daune speciale sau consecvente pentru orice întârziere. 

12.Onorarii rezonabile ale avocatului - în cazul în care va fi introdus un proces sau alte proceduri pentru recuperarea prețului de achiziție sau a oricărui sold neplătit sau încălcare de către cumpărător a oricărui termen conținut în prezentul document, cumpărătorul va plăti companiei noastre, pe lângă orice daune dovedite prin lege, onorariile rezonabile ale avocatului și costurile de colectare.

13.Răspundere-compania noastră nu va fi responsabilă, obligată sau răspunzătoare pentru orice prejudiciu sau dauna rezultata dintr-o aplicație sau utilizare a produselor sale, fie individual, fie in combinatie cu alte produse, rezultate din acceptarea acestei comenzi. Compania noastră nu își asumă nicio răspundere pentru erori în greutate sau cantitatea livrată, excepția cazului în care solicitarea este făcută de cumpărător în termen de cinci (5) zile de la primirea transportui și însoțită de actele în original, factura de transport semnată de transportator cu remarca faptului că transportatorul a primit bunurile de la compania noastră în starea susținută. Dacă o astfel de reclamație este făcută în timp util de către cumpărător, iar reclamația este considerată valabilă de către compania noastră , compania noastră își poate îndeplini responsabilitatea fie prin expedierea cantității necesare pentru remedierea deficienței, fie la opțiunea companiei noastre, creditând cumpărătorul cu prețul facturii deficienței.

14.Garanție - toate bunurile vândute de compania noastră sunt garantate cumpărătorului pentru a nu prezenta defecte de material și manoperă și fabricate în conformitate cu standardele industriei. garanția de mai sus nu poate fi atribuită și înlocuiește și exclude toate celelalte garanții care nu sunt stabilite în mod expres în prezentul document, explicite sau implicite prin aplicarea legii sau incluzând, dar fără a se limita la, orice garanții implicite de vandabilitate sau adecvare. Niciun agent, angajat sau reprezentant al companiei noastre nu are Autoritatea de a obliga compania noastră la nicio reprezentare, afirmație sau garanție cu privire la bunuri și orice astfel de reprezentare, afirmare sau garanție nu va fi considerată ca făcând parte din baza acestui Acord și va fi inaplicabilă. Orice defect pretins de material sau manoperă va fi considerat renunțat de către cumpărător, cu excepția cazului în care este prezentat companiei noastre în scris în termen de cinci (5) zile de la data primirii bunurilor de către cumpărător. Compania noastră nu va fi răspunzătoare în baza garanției de mai sus dacă orice pierdere sau deteriorare este cauzată de aplicarea sau utilizarea necorespunzătoare a bunurilor. Compania noastră refuză orice răspundere cu privire la designul bunurilor și nu oferă nicio garanție cu privire la un astfel de design. Această garanție înlocuiește și exclude toate celelalte garanții, exprese, implicite sau statutare, inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate sau adecvare.

15.Remedii și limitarea răspunderii-compania noastră nu va fi răspunzătoare pentru pierderi, daune sau cheltuieli incidentale sau subsecvente care decurg direct sau indirect din vânzarea, manipularea sau utilizarea bunurilor sau din orice altă cauză legată de acestea. Răspunderea companiei noastre, în orice caz, inclusiv pentru reclamații de încălcare a garanției sau neglijență este limitată exclusiv, la alegerea companiei noastre, la înlocuirea bunurilor care nu respectă prezentul acord, rambursarea sau creditarea cumpărătorului cu o sumă egală cu prețul de achiziție al acestor bunuri sau repararea sau aranjarea pentru repararea bunurilor. În cazul în care compania noastră solicită returnarea bunurilor, bunurile vor fi reexpediate companiei noastre în conformitate cu instrucțiunile companiei noastre. Remediile conținute în acest paragraf constituie singurul recurs al cumpărătorului împotriva companiei noastre pentru încălcarea oricăreia dintre obligațiile companiei noastre, indiferent dacă este vorba de garanție sau altfel. Atâta timp cât compania noastră face un efort de bună credință pentru a remedia orice încălcare, remediile prevăzute în prezentul document vor fi considerate satisfăcute.

16.Selectia-cumpărătorul reprezinta faptul ca bunurile vândute mai jos sunt potrivite pentru utilizarea lor reala sau intenționată și că cumpărătorul nu a avut încredere în priceperea sau judecata companiei noastre în selectarea bunurilor sau materialelor adecvate sau în proiectarea bunurilor și/sau materialelor adecvate. Cumpărătorul declară că utilizarea și instalarea bunurilor se va face în conformitate cu toate cerințele guvernamentale aplicabile. Cumpărătorul se va apăra, va despăgubi compania noastra, succesorii săi, atribui și filialele de și împotriva tuturor cheltuielilor (inclusiv onorariile de avocat), despăgubiri și răspunderi care decurg din efective sau presupuse pretenții afirmate sau orice sancțiunile propuse sau evaluate companiei noastra pentru orice presupusă încălcare federală, sau locală, lege, regulă, regulament sau standard, ca urmare a, sau în legătură cu orice utilizare a bunurilor livrate.

17.Legea în Viguare-prezentul Acord și aspectele legate de executarea ale acestuia vor fi interpretate în conformitate cu și guvernate de legea pe care ambele părți au convenit-o de comun acord. Dacă nu se ajunge la un consens, compania noastră are dreptul de a lua decizia finală.

18.General-compania noastră declară în mod specific că orice bunuri care urmează să fie livrate mai jos vor fi produse în conformitate cu cerințele legii dreptului de muncă, standard din 1939, astfel cum a fost modificată.

19.Emailuri & SMS-uri-Când vă înregistrați pe site-ul nostru și ați consimțit să primiți informații de marketing, vă putem trimite actualizările noastre, emailuri și mesaje promoționale. Dacă nu mai doriți să le primiți, vă puteți dezabona în orice moment din emailurile și mesaje. Pentru orice detalii, consultați politica noastră de confidențialitate.

20.Plăți UNIUNEA EUROPEANĂ -în baza acestui Acord, bunurile și/sau serviciile vor fi livrate prin LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED sau LIGHT IN THE BOX LIMITED ca agent al LIGHT IN THE BOX LIMITED sau al furnizorilor de servicii de plată în funcție de tipul de metodă de plată utilizată pentru achiziționarea bunurilor și / sau serviciilor.Pentru plățile UE verificarea prin plata cu cardul, serviciul de plată este furnizat de achizitorul UE prin LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED, condițiile pentru plățile UE prin LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED sunt reglementate de legile regiunii în care a fost furnizat serviciul de plată.Pentru plățile UE verificarea prin plată fără card, serviciul de plată este furnizat de furnizorul de servicii de plată prin LIGHTINTHEBOX LIMITED, condițiile pentru plățile UE prin LIGHTINTHEBOX LIMITED sunt reglementate de legile regiunii în care a fost furnizat serviciul de plată.

21.În cazul în care locuiți în orice altă țară, acești termeni sunt un acord între dvs. și LIGHT IN THE BOX LIMITED, iar bunurile și/sau serviciile vor fi livrate de LIGHT IN THE BOX LIMITED.Vă rugăm să rețineți: compania noastră nu acceptă nicio solicitare pentru comenzile dvs. care au peste 1 an de la data achiziției.

Vă rugăm să rețineți: compania noastră nu acceptă nicio solicitare pentru comenzile care au mai mult de 1 an sau mai mult de la data achiziției.

Serviciul Clienți  

 

*Pentru întrebări cu privire la starea comenzii și suport post-vânzare, logați-vă în Comenzile Mele și trimiteți un Tichet cu privire la comanda pentru care ai nevoie de ajutor. 

*Din pagina detaliată a comenzii, puteți examina cu ușurință detaliile comenzii, puteți urmări progresul comenzii și puteți solicita ajutor prin trimiterea unui bilet pentru Serviciul Clienți. 

Noi credem în importanța timpului când oferim orice servicii, și vom face tot posibilul pentru a ne satisface clienții.

Address (not for return): Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central,Hong Kong

am@ador.com

ATest