Användarvillkor

 

ADOR.com är en professionell klädbutik på nätet.

Om du väljer att betala med kreditkort och betalningen behandlas via en europeisk förvärvare, är dessa villkor ett avtal mellan dig och Ador.com. För alla andra typer av inköp är dessa villkor ett avtal mellan dig och Ador.com. Varor och/eller tjänster levereras då direkt av Ador.com.

1. Regler och villkor – Dessa villkor utgör parternas slutliga och fullständiga avtal. Inga villkor som på något sätt modifierar eller ändrar de bestämmelser som anges häri skall vara bindande för vårt företag om de inte skriftligen undertecknats och godkänts av en auktoriserad person på vårt företag. Dessa villkor skall inte förändras av vårt företags leverans av varor efter mottagande av inköpsorder, fraktförfrågningar eller liknande formulär som innehåller tryckta villkor utöver eller i strid med villkoren häri. Om någon term, klausul eller bestämmelse förklaras ogiltig av en behörig domstol, ska en sådan dom inte påverka giltigheten av någon annan term, klausul eller bestämmelse i dessa villkor.

2. Ordermottagande – alla order är föremål för skriftlig prisverifiering av auktoriserad personal på vårt företag om de inte skriftligen verifierats för att gälla under en viss tidsperiod. Leverans av varor utan skriftlig priskontroll utgör inte godkännande av det pris som står i ordern.

3. Ersättningsprodukter – vårt företag förbehåller sig rätten, utan föregående meddelande, att ersätta en produkt med en alternativ produkt av samma slag, kvalitet och funktion. Om köparen inte accepterar en ersättningsprodukt måste han eller hon uttryckligen framföra det när han eller hon begär en offert, om en sådan begäran om offert görs, eller, i det fall ingen begäran om offert gjorts, när han eller hon lägger en order hos oss.

4. Pris – Angivna priser, inklusive eventuella transportavgifter, gäller i 10 dagar om de inte anges vara giltiga en viss period i enlighet med en skriftlig offert eller skriftlig försäljningacceptans som utfärdats eller verifierats av auktoriserad personal i vårt företag. Ett pris som angivits gälla en viss period kan återkallas av vårt företag om återkallandet är skriftligt och skickas till köparen innan ett skriftligt godkännande av priset mottas av vårt företag. För alla priser och leveranser gäller FoB. Vårt företag förbehåller sig rätten att annullera beställningar om försäljningspriser som är lägre än de angivna priserna fastställs av statliga föreskrifter.

5. Transport – Om inte annat anges, ska vårt företag bedöma lämplig speditör och fraktrutt. Oavsett vilket ska vårt företag inte hållas ansvarigt för förseningar eller överdrivna transportkostnader till följd av detta val valet.

6. Förpackning – Om inget annat anges kommer vårt företag endast att uppfylla minimumkraven på förpackningen för den valda transportmetoden. Kostnaden för all särskild förpackning, lastning eller stagning som begärs av köparen kommer att betalas av köparen. Alla kostnader för förpackning och transport för köparens specialutrustning ska betalas av köparen.

7. Betalningsvillkor – Rabatten gäller endast materialets fakturerade värde (inte skatter eller fraktavgifter). Vårt företag förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning eller tillfredsställande säkerhet för varorna om vi bedömer att köparens finansiella ställning kräver det. Om köparen underlåter att utföra en betalning i enlighet med villkoren i detta avtal eller något säkerhetsavtal, eller underlåter att följa bestämmelser, står det vårt företag fritt att (utöver andra rättsmedel), avbryta delar av ordern som ännu inte fraktats. Köparen förblir ansvarig för alla obetalda order.

8. Skatter och import/exportlicenser –Priserna inkluderar inte skatter. Skatter betalas av köparen på faktura från vårt företag om inte köparen tillhandahåller ett giltigt undantagsintyg erkänt av skattemyndigheten eller om vårt företag förbjuds enligt lag från insamling av nämnda skatter från köparen. Import och exportlicenser ska säkras av köparen.

9. Äganderätt och risk för förlust – Leverans till speditören skall utgöra leverans till köparen. Därefter övergår risken för förlust eller skada till köparen. Eventuella krav från köparen angående skador under frakt eller leverans bör ställas direkt till speditören. Eventuella krav från köparen mot vårt företag för brist eller skada som uppstått före sådan leverans till speditören måste göras inom fem (5) dagar efter mottagandet av varorna med bifogad transporträkning i original, undertecknad av transportören med utfästelse att transportören mottog varorna från vårt företag i detta skadade eller bristfälliga skick. Trots att risken för förlust överförts till köparen ska äganderätten för de varor som säljs härunder förbli hos vårt företag tills alla betalningar, inklusive avbrytna betalningar som framgår av noter eller på annat sätt, ränta, redovisade avgifter och advokatarvoden, har utförts kontant. Köparen samtycker till att utföra alla handlingar som är nödvändiga för att fullända och upprätthålla denna äganderätt i vårt företag.

10. Retur av produkter – Se vår "Returpolicy" för detaljerad information om retur av produkter.

11. Force majeure – Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för underlåtenhet att utföra skyldigheter som härrör direkt eller indirekt från eller högre hand, av köparen, civila eller militära myndigheter, inklusive löne- och priskontroller; bränder, krig, upplopp; förseningar i transporter, brist eller oförmåga att få tillgång till råvaror (inklusive energi), komponenter, arbetskraft, bränsle eller varor, eller andra omständigheter som ligger utanför företagets rimliga kontroll, oavsett om dessa liknar de omständigheter som listats här. Om vissa kvantiteter påverkas och andra kvantiteter inte berörs skall de berörda kvantiteterna tas bort ur ordern utan att påverka resten av ordern. Under inga omständigheter ska vårt företag hållas ansvarigt för särskilda skador eller följdskador som uppstått av förseningar, oavsett orsak.

12.Rimliga advokatarvoden – Om stämning eller andra rättsförfaranden väcks för återvinning av köpeskillingen eller någon obetald balans, eller brott av köparen mot någon paragraf i dessa villkor, skall köparen betala till vårt företag, utöver eventuella skador som bevisats i rätten, rimliga advokatarvoden och kostnader för indrivande.

13. Ansvar – Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för någon kropps- eller produktskada som uppstått till följd av användning av våra produkter, antingen enskilt eller i kombination med andra produkter, som uppstått av godkännandet av denna order. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för fel i vikt eller kvantitet som levereras om inte anspråk görs av köparen inom fem (5) dagar efter mottagandet av transporten med bifogad transporträkning i original, undertecknad av transportören med utfästelse att transportören mottog varorna från vårt företag i detta skick. Om en sådan snabb fordran görs av köparen, och fordran bedöms vara giltig av vårt företag, kan vi välja att uppfylla vårt ansvar genom att antingen skicka den mängd som krävs för att gottgöra bristen eller kreditera köparen med fakturapriset på bristen.

14. Garanti – Alla varor som säljs av vårt företag till köparen garanteras vara fria från defekter i material och utförande och tillverkade i enlighet med branschstandarder. Ovanstående garanti är icke överlåtbar och gäller i stället för och utesluter alla andra garantier som inte uttryckligen anges i dessa villkor, vare sig dessa garantier är uttryckliga eller underförstådda genom lagtillämpning eller på annat sätt för säljbarhet eller lämplighet. Ingen agent, anställd eller representant för vårt företag har någon befogenhet att binda vårt företag till någon särskild representation, bekräftelse eller garanti avseende varorna och någon sådan representation, bekräftelse eller garanti ska inte anses vara en del av grunden för detta avtal och ogenomdrivbar. Alla påstådda brister i material eller utförande skall anses frångångna av köparen om de inte lämnats till vårt företag skriftligen inom fem (5) dagar från den dag då varorna tagits emot av köparen. Vårt företag är inte ansvarigt enligt ovanstående garanti om någon förlust eller skada orsakats av felaktig användning av varorna. Vårt företag frånsäger sig allt ansvar med avseende på utformningen av varorna och gör ingen garanti vad gäller design. Denna garanti är i stället för och utesluter alla andra garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet.

15. Rättsmedel och ansvarsbegränsning – Vårt företag är inte ansvarigt för oförutsedda förluster eller följdskador, skador eller kostnader som uppstått direkt eller indirekt från försäljning, hantering eller användning av varorna eller av någon annan orsak som relaterar till detta. Vårt företags ansvar, och detta gäller alla fall, inklusive för anspråk på ersättning för garantibrott eller försumlighet begränsas uteslutande, enligt vårt företags bedömning, till utbyte av varor som inte överensstämmer med detta avtal, återbetalning av eller kreditering till köpare med ett belopp som motsvarar inköpspriset för varorna, eller reparation eller arrangering av reparation av varorna. Om vårt företag begär återlämnande av varorna ska de återlämnas till vårt företag i enlighet med vårt företags instruktioner. De medel som anges i denna punkt utgör köparens enda möjlighet att rätta till något vårt företag gjort i strid mot något av vårt företags skyldigheter, vare sig det gäller brott mot garanti eller någonting annat. Så länge vårt företag i god tro gör ett försök att rätta till eventuella brott mot våra skyldigheter, ska de medel som föreskrivs här anses uppfyllda.

16. Urval – Köparen garanterar att de varor som säljs av vårt företag är lämpliga för deras faktiska eller avsedda användning och ska inte förlita sig på vårt företags skicklighet eller bedömning vid val av lämpliga varor eller material eller vid utformningen av lämpliga varor och material. Köparen garanterar att användningen och installationen av varorna sker i enlighet med alla tillämpliga statliga krav. Köparen ska försvara, gottgöra och hålla skadeslöst vårt företag, dess efterträdare, övertagare och dotterbolag från alla kostnader (inklusive advokatkostnader), skadestånd och skulder som uppstått till följd av faktiska fordringar eller påstådda fordringar, inklusive eventuella sanktioner som föreslås eller bedöms gälla vårt företag för varje påstådd kränkning av en stats eller en lokal jurisdiktions lagar, regler, förordningar eller standarder, med anledning av eller i samband med all användning av varor som levererats i enlighet med detta avtal.

17. Val av lag – Detta avtal och frågor som gäller utförandet av de villkor som beskrivs här ska tolkas i enlighet med och regleras av den lag som båda parter ömsesidigt kommit överens om. Om konsensus inte nås häri har vårt företag rätt till det slutliga beslutet.

18. Allmänt – Vårt företag garanterar specifikt att alla varor som ska levereras produceras i enlighet med kraven som anges i FLSA (Fair Labor Standards Act) från 1939, i dess uppdaterade lydelse.

19. E-post och SMS – När du registrerar dig på vår webbplats, och har samtyckt till att ta emot marknadsföringsinformation, har vi rätt att skicka dig uppdateringar och reklam i e-post och meddelanden. Om du inte vill ta emot dessa meddelanden kan du när som helst avregistrera dig genom något av våra e-postmeddelanden och meddelanden. För detaljer, se vår Sekretesspolicy.

20. EU-Betalningar – Enligt detta avtal kommer varor och/eller tjänster att levereras via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED eller LIGHT IN THE BOX LIMITED som en agent för LIGHT IN THE BOX LIMITED eller de betaltjänstleverantörer som anges beroende på vilken typ av betalningsmetod som används för inköp av varor och/eller tjänster. För EU-betalningar med kort tillhandahålls betaltjänsten av en EU-baserad inlösande bank via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED, och villkoren för EU-betalningar via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED regleras av lagarna i den region där betaltjänsten tillhandahålls. För EU-betalningar som inte sker genom kortbetalning tillhandahålls betaltjänsten av betaltjänstleverantören via LIGHTINTHEBOX LIMITED, och villkoren för EU-betalningar via LIGHTINTHEBOX LIMITED regleras av lagstiftningen i den region där betaltjänsten tillhandahölls.

21. Om du bor i något annat land är dessa villkor är ett avtal mellan dig och LIGHT IN THE BOX LIMITED, och varor och/eller tjänster kommer att levereras till dig av LIGHT IN THE BOX LIMITED. Observera att vårt företag inte accepterar några förfrågningar om dina beställningar när det har gått 1 år eller mer från inköpsdatumet.

Observera att vårt företag inte accepterar förfrågningar om beställningar som sker när 1 år eller mer har passerat sedan beställningsdatumet.

 

Kundtjänst

 

*För frågor om orderstatus och annan kundsupport, logga in på Mina order och skapa ett ärende om den beställning du behöver hjälp med.

*Från den detaljerade ordersidan kan du enkelt granska orderdetaljer, kontrollera orderstatus och begära hjälp genom att skapa ett ärende för kundtjänst. 

Vår policy är att erbjuda snabb kundservice, och vi gör vårt absolut bästa för att hålla våra kunder nöjda.

  

Address (not for return): Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central,Hong Kong

am@ador.com

ATest