ข้อตกลงการใช้บริการ

 

ADOR.com เป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์มืออาชีพ

ในกรณีที่คุณเลือกที่จะชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและจะมีการดำเนินการการชำระเงินผ่านทางผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรในยุโรป ข้อตกลงนี้จึงเป็นสัญญาระหว่างคุณกับ Ador.com สำหรับการสั่งซื้อประเภทอื่น ๆ ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Ador.com และจะมีการนำส่งสินค้า และ/หรือบริการโดย Ador.com โดยตรง

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ - ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงขั้นสุดท้ายและสมบูรณ์ของคู่สัญญาและไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้จะมีผลผูกพันกับบริษัทของเราเว้นแต่จะมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามและอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ ในบริษัทของเรา ไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้โดยการจัดส่งสินค้าของบริษัทของเราหลังจากได้รับใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ คำขอจัดส่งสินค้าหรือแบบฟอร์มที่คล้ายกันซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่พิมพ์เพิ่มเติมหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดในที่นี้ หากมีการประกาศข้อตกลง มาตราหรือข้อกำหนดใด ๆ ว่าไม่ถูกต้องโดยศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินในการประกาศหรือการถือครองดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อตกลง มาตราหรือข้อกำหนดอื่นใดที่มีอยู่ในที่นี้

2. การรับคำสั่งซื้อ – คำสั่งซื้อทั้งหมดจะเป็นไปตามราคาที่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจของเราเว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นการยืนยันในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ การนำส่งสินค้าโดยไม่มีการยืนยันราคาเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับราคาที่ระบุในคำสั่งซื้อ

3. การทดแทน – บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาสินค้าทดแทนที่มีลักษณะ คุณสมบัติและคุณภาพเหมือนกันให้กับผู้ซื้อโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ซื้อไม่ต้องการสินค้าทดแทน ผู้ซื้อจำเป็นจะต้องระบุเป็นการพิเศษโดยเฉพาะว่าไม่ยอมรับการจัดหาสินค้าทดแทนเมื่อผู้ซื้อขอให้มีการแจ้งราคาหากมีการร้องขอให้แจ้งราคา หรือหากไม่มีการร้องขอให้แจ้งราคา เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา

4. ราคา – ราคาที่แจ้งไว้ รวมถึงค่าบริการขนส่งใด ๆ จะใช้ได้เป็นเวลา 10 วัน เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับช่วงระยะเวลาโดยเฉพาะตามราคาที่แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการลดราคาที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการยอมรับหรือยืนยันโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจอื่น ๆ ของบริษัทของเรา ทางบริษัทของเราอาจยกเลิกราคาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับช่วงระยะเวลาโดยเฉพาะ หากมีการยกเลิกราคาเป็นไปในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและมีการส่งอีเมลให้กับผู้ซื้อก่อนที่จะมีการยอมรับราคาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทของเรา ราคาและการนำส่งทั้งหมดจะเป็นแบบการส่งมอบต้นทาง (F.o.B. Shipping Point) หมายถึง ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่ราคาขายต่ำกว่าราคาที่แจ้งซึ่งเป็นไปตามกฎข้อกำหนดของทางรัฐ

5. การขนส่ง – เว้นแต้จะมีเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น บริษัทของเราจะใช้ดุลยพินิจของเราเองในการกำหนดผู้ให้บริการจัดส่งและเส้นทาง บริษัทของเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือค่าขนส่งที่เกินมาอันเป็นผลจากการเลือกของบริษัทไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

6. การบรรจุหีบห่อ – เว้นแต้จะมีเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น บริษัทของเราจะดำเนินการตามมาตรฐานการบรรจุหีบห่อขั้นต่ำของบริษัทสำหรับวิธีการการจัดส่งที่เลือกเท่านั้น ผู้ซื้อจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรจุหีบห่อพิเศษ คำขอสำหรับการขนถ่ายหรือการบรรทุกจากผู้ซื้อ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรจุหีบห่อและการจัดส่งพิเศษสำหรับอุปกรณ์พิเศษของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะเป็นฝ่ายชำระเอง

7. ข้อตกลงการชำระเงิน – ส่วนลดจะใช้ได้สำหรับมูลค่าของสินค้าที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้เท่านั้น (ไม่รวมภาษีหรือค่าขนส่งสินค้า) บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทำการชำระเงินล่วงหน้า หรือเพื่อเป็นการรับประกันความพอใจในสินค้าหากมีเงื่อนไขทางการเงินของผู้ซื้อซึ่งเป็นการรับประกันตามที่ได้กำหนดโดยบริษัทของเรา หากผู้ซื้อไม่สามารถทำการชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงของสัญญานี้หรือสัญญาประกอบอื่นใดได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ณ ที่นี้ได้ ทางบริษัทของเราอาจจะยกเลิกสินค้าส่วนที่ยังไม่ได้จัดส่งใด ๆ ของคำสั่งซื้อนี้ตามดุลยพินิจของบริษัท (และนอกจากนี้จะต้องมีการเยี่ยวยาอื่น ๆ ) ผู้ซื้อยังคงจะต้องรับผิดชอบต่อส่วนที่ยังไม่ได้ชำระเงินอื่น ๆ ต่อไป

8. ภาษีและใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก – ราคาไม่รวมภาษี ผู้ซ้อจะเป็นผู้ชำระภาษีตามรายการใบแจ้งหนี้จากทางบริษัทของเรา เว้นแต่ผู้ซื้อจะจัดหาใบอนุญาตที่ได้รับการยกเว้นที่สามารถใช้ได้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีได้หรือเว้นแต่บริษัทของเราถูกสั่งห้ามตามกฎหมายของผู้จัดเก็บภาษีจากทางผู้ซื้อ ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออกเป็นการรับประกันโดยผู้ซื้อ

9. สิทธิครอบครองและความเสี่ยงในการสูญหาย – การส่งมอบไปยังผู้ให้บริการขนส่งจะถือเป็นการส่งมอบให้กับผู้ซื้อดังนั้นแล้วความเสี่ยงของการสูญหายหรือความเสียหายจะตกทอดไปยังผู้ซื้อ ควรดำเนินการการเรียกร้องใด ๆ ของผู้ซื้อโดยตรงกับผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือการจัดส่ง การเรียกร้องใด ๆ จากผู้ซื้อต่อบริษัทของเราสำหรับการขาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ขนส่งจะต้องดำเนินการภายในห้า (5) วันหลังจากได้รับสินค้าและพร้อมด้วยใบเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งต้นฉบับที่ลงนามโดยผู้ให้บริการขนส่งโดยระบุว่าผู้ขนส่งได้รับสินค้าจากบริษัทของเราในสภาพที่กล่าวอ้าง แม้ว่าจะมีการส่งผ่านความเสี่ยงในการสูญหายให้กับผู้ซื้อแต่กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในการครอบครองสินค้าที่ขายภายใต้ข้อตกลงนี้จะยังคงอยู่กับบริษัทของเราจนกว่าการชำระเงินทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงการระงับการชำระเงินซึ่งแสดงโดยหมายเหตุหรืออื่น ๆ จะต้องชำระเป็นค่าดอกเบี้ย ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมทนายความด้วยเงินเต็มจำนวน และผู้ซื้อตกลงที่จะดำเนินการทั้งหมดตามความจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทของเรา  

10. การคืนสินค้า - โปรดดู "นโยบายการคืนสินค้า" ของเราหากต้องการข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้า

11. เหตุสุดวิสัย – บริษัทของเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามหน้าที่ของตนได้อันเป็นผลจากเหตุสุดวิสัยทั้งทางตรงและทางอ้อม; เหตุจากผู้ซื้อ; ผู้มีอำนาจทางการทหารหรือบ้านเมือง; รวมถึงการควบคุมค่าจ้างและราคา; ไฟไหม้; สงคราม; การชุมนุมเรียกร้อง; ความล่าช้าในการขนส่ง; การไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ (รวมถึง แหล่งพลังงาน) ส่วนประกอบ แรงงาน เชื้อเพลิงหรือผู้จัดหาได้; หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่คล้ายกันหรือต่างจากที่ได้กล่าวมา หากมีผลกระทบในบางส่วนและอีกส่วนไม่ได้รับผลกระทบ จะมีการยกเลิกในส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ แต่ข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้ หากไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ บริษัทของเราจะรับผิดชอบในส่วนความเสียหายพิเศษหรือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญสำหรับความล่าช้าใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ 

12. ค่าธรรมเนียมทนายความที่มีความเหมาะสม - ในกรณีที่มีการดำเนินการตามความเหมาะสมหรือการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อการรักษาราคาสินค้าหรือยอดค้างชำระใด ๆ หรือผู้ซื้อฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทของเรา นอกเหนือจากความเสียหายใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน

13. ภาระผูกพัน – บริษัทของเราไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ รับภาระผูกพัน หรือรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นใช้งานเดี่ยว ๆ หรือใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อันเกิดจากการยอมรับคำสั่งซื้อนี้ ทางบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในน้ำหนัก หรือปริมาณที่จัดส่ง เว้นแต่จะมีการเรียกร้องโดยผู้ซื้อภายในห้า (5) วันหลังจากได้รับสินค้าจากการจัดส่งและพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งต้นฉบับที่ลงนามโดยผู้ขนส่งโดยระบุว่าผู้ขนส่งได้รับสินค้าจากบริษัทของเราในสภาพที่กล่าวอ้าง หากผู้ซื้ออ้างสิทธิ์ในเวลาดังกล่าวและบริษัทของเราพิจารณาว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือว่าถูกต้อง บริษัทของเราอาจแสดงความรับผิดชอบโดยการจัดส่งสินค้าในจำนวนที่จำเป็นเพื่อชดเชยจำนวนที่ขาดหายไปหรือตามดุลยพินิจของบริษัทของเราเลือกโดยการให้เครดิตผู้ซื้อตามใบแจ้งหนี้ตามราคาที่ขาดหายไป

14. การรับประกัน – มีการรับประกันสินค้าทั้งหมดที่บริษัทของเราจัดจำหน่ายแก่ผู้ซื้อว่าปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต และมีการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การรับประกันที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถโอน และแทนที่ได้ และไม่รวมการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ณ ที่นี้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของการดำเนินการตามกฎหมาย หรืออย่างอื่นรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสม ตัวแทน พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทของเราไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะผูกพันบริษัทของเรากับการเป็นตัวแทน การยืนยันหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า และการเป็นตัวแทน การยืนยันหรือการรับประกันใด ๆ ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการกล่าวอ้างสิทธิ์ในส่วนของข้อบกพร่องใด ๆ ของวัสดุหรือฝีมือการผลิต เว้นแต่จะมีการส่งคำร้องอ้างสิทธิ์ให้กับทางบริษัทของเราเป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบภายใต้การรับประกันที่กล่าวมาหากการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ เกิดจากการใช้งานหรือการใช้สินค้าที่ไม่เหมาะสม บริษัทของเราขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการออกแบบสินค้าและไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการออกแบบดังกล่าว การรับประกันนี้ใช้แทนและไม่รวมการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฎหมาย รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสม

15. การเยียวยาและการจำกัดความรับผิดชอบ – บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย ความเสียหายเพียงเล็กน้อยหรือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการขาย การจัดการหรือการใช้สินค้าหรือจากสาเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ความรับผิดชอบของบริษัทของเราไม่ว่าในกรณีใด ๆ รวมถึงการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิดการรับประกัน หรือความประมาทเลินเล่อนั้น จะเป็นไปตามการเลือกของบริษัทของเรา สำหรับการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้ การชำระเงินคืนหรือให้เครดิตแก่ผู้ซื้อในจำนวนที่เท่ากับราคาสินค้าดังกล่าว หรือซ่อมแซมหรือจัดให้มีการซ่อมแซมสินค้า หากบริษัทของเราขอให้ส่งคืนสินค้า จะมีการส่งสินค้าไปยังบริษัทของเราอีกครั้งตามคำแนะนำของบริษัทของเรา การเยียวยาที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ถือเป็นการไล่เบี้ยจากผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัทของเราสำหรับการละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ของบริษัทของเรา ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน หรืออย่างอื่นก็ตาม ตราบใดที่บริษัทของเราใช้ความพยายามโดยสุจริตในการแก้ไขการละเมิดใด ๆ การเยียวยาที่ระบุไว้ในที่นี้จะถือว่าเป็นที่พึงพอใจ

16. การเลือกสรร – ผู้ซื้อแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่จัดจำหน่ายภายใต้สัญญานี้มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริงหรือตามวัตถุประสงค์ของตน และผู้ซื้อนั้นไม่ได้พึ่งพาทักษะหรือวิจารณญาณของบริษัทของเราในการเลือกสินค้าหรือวัสดุที่เหมาะสมหรือในการออกแบบสินค้าและวัสดุที่เหมาะสม ผู้ซื้อแสดงให้เห็นว่าการใช้งานและการติดตั้งสินค้าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะปกป้อง ชดใช้และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากบริษัทของเรา ผู้สืบทอดบริษัท ผู้มอบหมายงานและบริษัทในเครือ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ความเสียหายและความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกกล่าวหาหรือบทลงโทษใด ๆ ที่เสนอหรือประเมินบริษัทของเราสำหรับการกล่าวหาเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งพันธรัฐ รัฐหรือกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานโดยเหตุหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าที่มีการจัดส่ง ณ ที่นี้

17. ทางเลือกของกฎหมาย – ข้อตกลงและเนื้อหาระนี้เป็นการเชื่อมต่อกับการดำเนินการดังนั้นจึงมีการตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ทางบริษัทของเรามีสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

18. ทั่วไป – บริษัทของเราแสดงให้เห็นเป็นพิเศษว่าสินค้าใด ๆ ที่ได้นำส่งต่อไปข้างล่างนี้จะเป็นสินค้าที่มีการผลิตภายใต้กฎข้อกำหนดของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ปี 1939 ตามที่ได้มีการแก้ไข

19. อีเมลและ SMS – เมื่อท่านได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราและได้ยินยอมที่จะรับข้อมูลทางการตลาด เราจะสามารถส่งอีเมลและข้อความเกี่ยวกับอัปเดตและโปรโมชันให้ท่านได้ หากท่านไม่ต้องการรับข้อความหรืออีเมลจากเราต่อไปแล้ว ท่านสามารถยกเลิกการรับอีเมลและข้อความของเราได้ทุกเมื่อ สำหรับรายละเอียดใด ๆ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

20. การชำระเงินใน EU - ภายใต้สัญญานี้ จะมีการนำส่งสินค้าและ/หรือบริการผ่านทาง LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED หรือ LIGHT IN THE BOX LIMITED ในฐานะตัวแทนของ LIGHT IN THE BOX LIMITED หรือผู้ให้บริการการชำระเงินขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ สำหรับการชำระเงินใน EU ผ่านการชำระเงินด้วยบัตร บริการการชำระเงินเป็นการจัดให้บริการโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินใน EU ผ่านทาง LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED ซึ่งมีการบังคับใช้ตามกฎหมายของภูมิภาคที่มีการจัดให้บริการการชำระเงินนั้น สำหรับการชำระเงินใน EU ผ่านการชำระเงินโดยไม่ใช้บัตร บริการการชำระเงินเป็นการจัดให้บริการโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินผ่านทาง LIGHTINTHEBOX LIMITED ข้อตกลงสำหรับการชำระเงินใน EU ผ่าน LIGHTINTHEBOX LIMITED มีการบังคับใช้ตามกฎหมายของภูมิภาคที่มีการจัดให้บริการการชำระเงินนั้น 

21. หากท่านพำนักอยู่ในประเทศอื่นใด ข้อตกลงเหล่านี้จะเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและ LIGHT IN THE BOX LIMITED จะมีการนำส่งสินค้าและ/หรือบริการผ่านทาง LIGHT IN THE BOX LIMITED โปรดทราบว่า: บริษัทของเราจะไม่รับคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ของท่านที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปนับแต่วันที่สั่งซื้อ

โปรดทราบว่า: บริษัทของเราจะไม่รับคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ของคุณที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไปนับแต่วันที่สั่งซื้อ

ฝ่ายบริการลูกค้า 

 

*สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับสถานะคำสั่งซื้อและบริการหลังการขายอื่น ๆ โปรดล็อกอินเข้า คำสั่งซื้อของฉัน แล้วส่งตั๋วคำร้องเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการความช่วยเหลือ 

*จากหน้ารายละเอียดข้อมูลคำสั่งซื้อ คุณสามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ ติดตามความคืบหน้าคำสั่งซื้อ และขอความช่วยเหลือได้ง่าย ๆ โดยการส่งตั๋วคำร้องไปยังฝ่ายบริการลูกค้า 

เราเชื่อมั่นในการตอบสนองตามเวลาที่เหมาะสมของฝ่ายบริการลูกค้า และพวกเขาจะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อทำให้ลูกค้าของเรารู้สึกพึงพอใจ

  

Address (not for return): Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central,Hong Kong

am@ador.com

ATest